reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Starosty Kraśnickiego

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Dzierzkowice zadania, obejmującego założenie i prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dzierzkowicach-Woli


zawarte pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, przy ul. Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Tadeusz Wojtak - Starosta Kraśnicki, dr Jarosław Czerw - Wicestarosta Kraśnicki, zwanym w treści porozumienia "Powiatem" a Gminą Dzierzkowice z siedzibą w Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dzierzkowice - Jana Grzebułę zwaną w treści porozumienia "Gminą" w sprawie powierzenia Gminie Dzierzkowice zadania, obejmującego założenie i prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dzierzkowicach-Woli.
Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zamianami), w związku z Uchwałą Nr XI-95/2011 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 października 2011r. w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Dzierzkowice oraz Uchwałą Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzkowice zadania własnego Powiatu Kraśnickiego w zakresie prowadzenia schroniska młodzieżowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie, strony porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie publiczne obejmujące założenie i prowadzenie całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dzierzkowicach-Woli, zwanego dalej "schroniskiem" na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu, przepisach ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Założenie schroniska nastąpi na bazie mienia Gminy.
3. Gmina przejmuje w stosunku do schroniska wszystkie prawa i obowiązki organu założycielskiego i prowadzącego.
§ 2. Gmina zobowiązuje się do:
1) prawidłowego wywiązywania się z zadań organu prowadzącego, określonych w art. 5 ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
2) samodzielnego występowania z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie jej subwencji oświatowej stanowiącej część subwencji ogólnej na przekazane jej przez Powiat zadanie,
3) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z utworzeniem i prowadzeniem schroniska, a także likwidacją schroniska w przypadku podjęcia decyzji o jego likwidacji,
4) udzielenia Powiatowi, na jego wniosek, niezbędnych informacji z zakresu realizacji porozumienia.
§ 3. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego.
§ 4. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
2. Gmina dokona czynności związanych z publikacją porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Starosta Kraśnicki

Tadeusz Wojtak
Wicestrosta Kraśnicki

Jarosław Czerw
Wójt Gminy Dzierzkowice

Jan Grzebuła
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama