Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy Dzwola

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 39 ust. 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572z późn. zm.), Rada Gminy Dzwola uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzwola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dzwola


Kazimierz Małek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe