Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/112/2012 Rady Gminy Baranów

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi wynoszą:

1) w przypadku zbierania w pojemnikach odpadów w sposób selektywny:

a) opłata za jeden pojemnik o objętości - 1,1 m3 - 91,65 zł,

b) opłata za jeden pojemnik o objętości - 2,5 m3 - 208,35 zł,

c) opłata za jeden pojemnik o objętości - 7,0 m3 - 583,35 zł

2) w przypadku zbierania odpadów w pojemnikach w sposób nieselektywny:

a) opłata za jeden pojemnik o objętości - 1,1 m3 - 183,30 zł

b) opłata za jeden pojemnik o objętości - 2,5 m3 - 416,70 zł

c) opłata za jeden pojemnik o objętości - 7,0 m3 - 1166,70 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów


Jan Franciszek Nowak


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) w art. 6k ust. 1 pkt 2 nakłada na organy stanowiące gmin obowiązek ustalenia stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności służące do gromadzenia odpadów komunalnych. Rada Gminy Baranów w dniu 23 września 2011 roku uchwałą Nr X/83/2011 ustaliła stawkę opłaty za pojemnik 0,12 m 3. w związku z faktem, że na terenie niektórych nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów do gromadzenia odpadów służyć będą pojemniki o większej pojemności, zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranów, - konieczne jest ustalenie stawki opłat za te pojemniki. Proponowane w projekcie uchwały stawki opłat za pojemniki o pojemności 1,1 m 3, 2,5 m 3 oraz 7 m 3 ustalone zostały proporcjonalnie do wielkości opłaty za pojemnik 0,12 m 3. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe