Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/114/2012 Rady Gminy Baranów

z dnia 27 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/99/2011 Rady Gminy Baranów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, ze zm.), Rada Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1. W ustalonym uchwałą Nr XI/99/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011 roku regulaminie utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów - wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" § 6 ust. 1

Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o pojemności 0,12 m3, kontenery o pojemności 7 m3 oraz worki 120 l z folii LDPE".

2) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

" § 7 ust. 3

W przypadkach powstawania na terenie nieruchomości większej ilości odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w ust. 2, mogą być one gromadzone w kontenerach o pojemności 7 m3 z zastrzeżeniem ust. 4".

" § 7 ust. 4

Kontenery, o których mowa w ust. 3 muszą być wewnątrz zabezpieczone przed zmieszaniem się odpadów różnych frakcji a otwory wrzutowe trwale opisane z podaniem rodzaju odpadów jaki jest w każdym zbiorniku kontenera gromadzony".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów


Jan Franciszek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe