Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/121/2012 Rady Gminy Baranów

z dnia 27 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/51/2011 Rady Gminy Baranów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/51/2011 rady Gminy Baranów z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Baranów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków w § 1 po pkt 5 dodaje się punkty od 6 do 17 w następującym brzmieniu:

" § 1

6) przystanek komunikacyjny usytuowany w Czołnie przy drodze gminnej Nr 2513 L,

7) przystanek komunikacyjny usytuowany w Woli Czołnowskiej przy drodze gminnej Nr 107411 L,

8) przystanek komunikacyjny usytuowany w Woli Czołnowskiej przy drodze gminnej Nr 107412 L,

9) przystanek komunikacyjny usytuowany w Woli Czołnowskiej przy drodze gminnej Nr 107413 L,

10) przystanek komunikacyjny usytuowany w Karczunku przy drodze gminnej Nr 107420 L,

11) przystanek komunikacyjny usytuowany w Hucie przy drodze gminnej Nr 2512 L,

12) przystanek komunikacyjny usytuowany w Koźle przy drodze gminnej Nr 107414 L,

13) przystanek komunikacyjny usytuowany w Klinie przy drodze gminnej Nr 107414 L,

14) przystanek komunikacyjny usytuowany w Łukawce przy drodze gminnej Nr 107422 L,

15) przystanek komunikacyjny usytuowany w Łukawce przy drodze gminnej Nr 107421 L,

16) przystanek komunikacyjny usytuowany w Gródku przy drodze gminnej Nr 107419 L,

17) przystanek komunikacyjny usytuowany w Łukawicy przy drodze gminnej Nr 107419 L".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów


Jan Franciszek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe