Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/71/12 Rady Gminy Nielisz

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nielisz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać bazę transportową, spełniającą wymagania techniczne, sanitarne i ochrony środowiska, stanowiącą ogrodzoną nieruchomość z wydzielonym terenem przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów posiadającym szczelną nawierzchnię z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niepowodującym zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych; 2) posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do świadczenia usług spełniające wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. 3) zapewnić aby pojazdy, którymi będzie wykonywany transport posiadały: a) wyraźne i trwałe oznakowanie (nazwa i adres przedsiębiorcy), b) aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą o ruchu drogowym; 4)posiadać możliwość przekazania nieczystości ciekłych przedsiębiorcy prowadzącemu stację zlewną; 5)myć i dezynfekować pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, bezpośrednio na eksploatowanej przez siebie bazie transportowej lub na podstawie umowy ze specjalistyczną firmą, nie rzadziej niż raz w kwartale, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz w miesiącu. 6)posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie Wójtowi Gminy danych wymaganych przepisami. 2. Spełnianie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są między innymi: 1)tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa; 2)dokumenty potwierdzające możliwość dezynfekcji i mycia pojazdów; 3)dokumenty potwierdzające możliwość odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną.

§ 2. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nielisz powinni spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 1)wykonywać usługi w sposób zapobiegający zagrożeniu życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 2)wykonywać usługi w sposób niepowodujący zanieczyszczania środowiska podczas odbioru i transportu nieczystości ciekłych; 3)po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej: a) przywrócić teren, na którym prowadzona jest działalność do stanu pierwotnego, b) umyć oraz zdezynfekować wszystkie pojazdy, urządzenia, wyposażenie oraz pomieszczenia służące do prowadzenia ww. działalności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nielisz .

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Nowiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe