Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/114/12 Rady Miasta Biłgoraj

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

Tekst pierwotny

1. W przypadkach przewidzianych w ustawie lub w innych sprawach ważnych dla Miasta Biłgoraj, na zasadach
iw trybie przewidzianym w niniejszej uchwale, przeprowadza się konsultacje społeczne (dalej "konsultacje") w celu poznania opinii mieszkańców, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

2. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania do konsultacji prowadzonych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), realizowanych w oparciu o uchwałę wydaną na podstawie art. 5 ust. 5 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

§ 2.

Konsultacje przeprowadza się z mieszańcami obszaru Miasta Biłgoraj, którego dotyczy sprawa poddana konsultacjom lub z ogółem mieszańców Miasta Biłgoraj.

§ 3.

1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia w sprawach, w których przeprowadzenie konsultacji jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

2. Burmistrz może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Miasta wydać zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w innych, niż wskazane w ust. 1, sprawach ważnych dla Miasta.

§ 4.

1. Burmistrz wyznacza i upoważnia pracownika Urzędu Miasta do wykonania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konsultacji.

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może powołać zespół do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 5.


Zarządzenie Burmistrza, o którym mowa w par.3, zawiera:

1) cel /przedmiot konsultacji społecznych;

2) obszar Miasta, na terenie którego realizowane będą konsultacje;

3) termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia konsultacji;

4) formy, w których realizowane będą, konsultacje;

5) tryb i terminy planowanych zasadniczych czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji, w tym w szczególności tryb oraz terminy, w których mieszkańcy będą mogli zgłaszać swe opinie, uwagi, propozycje (uczestniczyć w konsultacjach);

6) osobę upoważnioną do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji o przedmiocie i przebiegu konsultacji;

7) wzory formularzy, kart, ankiet itp.- jeśli występują;

8) inne niezbędne dla prawidłowego przebiegu konsultacji zapisy.

§ 6.

Ustanawia się, iż w minimalnym zakresie realizacja konsultacji społecznych wymaga:

1) publikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

a) informacji o przystąpieniu do konsultacji zawierającej co najmniej zaproszenie do udziału w konsultacjach oraz informacje zawarte w Zarządzeniu Burmistrza,

b) wszelkich komunikatów, zaproszeń, kwestionariuszy dotyczących podjętych konsultacji,

c) sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji;

2) wywieszenia informacji o planowanych konsultacjach w siedzibie Urzędu Miasta.

§ 7.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 konsultacje społeczne przeprowadza się w szczególności, w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami;

2) otwartych spotkań z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych reprezentujących mieszkańców Miasta;

3) badań ankietowych, umożliwiających uczestnictwa w konsultacjach w formie wyrażania swej opinii z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych ankiet, kwestionariuszy itp.;

4) pisemnej - poprzez przedstawianie przez mieszkańców w formie pisemnej opinii, uwag, pytań, komentarzy w przedmiocie konsultowanej sprawy;

5) elektronicznej - poprzez przedstawianie przez mieszkańców opinii, uwag, pytań, komentarzy w przedmiocie konsultowanej sprawy poprzez wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poprzez stronę internetową Urzędu Miasta, formularze internetowe, fora internetowe itp.;

6) wywiadów z zainteresowanymi podmiotami - indywidualnych lub grupowych ;

7) skrzynek kontaktowych / skrzynek na uwagi mieszkańców umieszczanych w budynkach gminnych lub w ogólnodostępnych miejscach;

8) badań sondażowych na próbie reprezentatywnej.

2. Konsultacje społeczne przeprowadza się z wykorzystaniem co najmniej jednej spośród wskazanych w ust. 1 powyżej form, z zastrzeżeniem postanowień par. 6 .

3. Burmistrz może podjąć decyzję o wykorzystaniu innych niż wskazane w ust. 1, dodatkowych form konsultacji, jeśli uzasadnia to przedmiot planowanych konsultacji.

4. Burmistrz może zlecić przeprowadzenie konsultacji podmiotowi wyspecjalizowanemu w realizacji konsultacji społecznych lub w doradztwie w procesie realizacji konsultacji społecznych.

§ 8.

1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie, zawierające co najmniej informacje o:

1) celu konsultacji;

2) podmiotach zaangażowanych w konsultacje;

3) przebiegu konsultacji; wykorzystanych formach konsultacji;

4) zgłoszonych głównych uwagach / postulatach / opiniach / pytaniach / wynikach badań itp. i odniesieniu się do nich przez przedstawicieli Miasta;

5) rozstrzygnięciach lub rekomendowanych kierunkach działań; kwestiach wymagających dalszych uzgodnień; obszarach, w których nie osiągnięto konsensusu .

2. Sprawozdanie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

§ 9.

1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów Miasta, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraj.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Marian Klecha

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe