Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/115/12 Rady Miasta Biłgoraj

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Osiedlach: Piaski, Ogrody i Sitarska-Kępy na terenie miasta Biłgoraj

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Biłgoraj zaopiniowany przez Komisję Sportu Rady Miasta Biłgoraj uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj, w ciągu ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego, w Osiedlach: Piaski, Ogrody i Sitarska-Kępy, nadaje się nazwę: ulica Księcia Józefa Poniatowskiego - biegnąca od ulicy Cichej do ulicy 11 Listopada oraz od ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w kierunku północno-wschodnim do granicy miasta, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraj.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Marian Klecha


Załącznik do Uchwały Nr XX/115/12
Rady Miasta Biłgoraj
z dnia 24 lutego 2012 r.

załącznik graficzny

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe