Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/118/2012 Rady Gminy Mircze

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy Mircze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 24 022 347,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17 338 746,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 6 683 601,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 503 202,00 zł;

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 000,00 zł;

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 27 746 019,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15 875 925,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11 870 094,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 503 202,00 zł;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 596 280,00 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 56 000,00zł;

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł;

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 723 672,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4 879 672,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 156 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł;

2) celowe w kwocie 440 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 49 000,00 zł;

b) podwyżki płac w oświacie w kwocie 391 600,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 343 311,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 1 343 311,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 206 800,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 206 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 879 672,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 292 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Marta Małyszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Gminy Mircze
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Mircze w roku 2012.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Gminy Mircze
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Mircze w roku 2012.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Gminy Mircze
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mircze w roku 2012.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Gminy Mircze
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji na 2012 rok udzielanych z budżetu Gminy Mircze.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Gminy Mircze
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki budżetu Gminy Mircze na zadania inwestycyjne w roku 2012.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Gminy Mircze
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Gminy Mircze
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Gminy Mircze
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Rachunki dochodów jednostek oswiatowych.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Gminy Mircze
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Środki stanowiące fundusz sołecki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe