Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/185/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości oraz tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 98a i art.146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) - Rada Miasta uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się następującą stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z :

1. podziałem nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 30 % różnicy wartości nieruchomości,

2. budową urządzeń infrastruktury tecznicznej w wysokości 30 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem tych urządzeń, a wartością jaką ma po ich wybudowaniu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mirosław Fus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe