Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

z dnia 1 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/146/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 - wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 26.538.721,78 zł , z tego: dochody bieżące 18.057.805,77 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.480.916,01 zł, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.259.469,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.729,80 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł", Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 22.917.034,95 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.701.258,43 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 5.215.776,52 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.259.469,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 113.019,37 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 126.700,00 zł

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.300,00 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł". Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3otrzymuje brzmienie: "Kwotę planowanejnadwyżki określa sięw wysokości 3.621.686,83 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały".

4. § 6 otrzymuje brzmienie: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu" określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 7 otrzymuje brzmienie: "Określa się:

1) " wydatki na zadania inwestycyjne", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) "wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.588.233,26 zł, w tym: dotacja z budżetu gminy w kwocie 210.683,26 zł oraz plan kosztów w kwocie 2.577.243,26 zł", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. § 8pkt 2otrzymuje brzmienie: "Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostekbudżetowych prowadzących działalność określona w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 180.140,00 zł oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 180.140,00 zł", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Budzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe