Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Zwierzyńcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz. 654/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/84/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Zwierzyńcu, zmienionej uchwałą Nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 2 sierpnia 2011 r. /Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 147, poz.2421 i poz. 2424/ wprowadza się następującą zmianę: W § 3 datę "29 lutego 2012 r." zastępuje się datą " 31 marca 2012 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Budzyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe