Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy Turobin

z dnia 17 stycznia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 i ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje.

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 17.677.835,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.826.169,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 851.666,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.323.645,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110.000,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18.212.835,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.991.835,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.221.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecane gminie ustawami w kwocie 2.323.645,00 zł,

2) wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł,

3) wydatki na realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000,00 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 535.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.449.928,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 914.928,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

1) ogólną w kwocie 30.000,00 zł,

2) celowe w kwocie 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37.000,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 228.300,00 zł, określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, w kwocie 2.221.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 zł.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, w łącznej kwocie 242.183,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Określa się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie 160.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Turobin


Tadeusz Albiniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/84/2012
Rady Gminy Turobin
z dnia 17 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/84/2012
Rady Gminy Turobin
z dnia 17 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/84/2012
Rady Gminy Turobin
z dnia 17 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zał Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/84/2012
Rady Gminy Turobin
z dnia 17 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zał Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/84/2012
Rady Gminy Turobin
z dnia 17 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zal Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/84/2012
Rady Gminy Turobin
z dnia 17 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zał Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/84/2012
Rady Gminy Turobin
z dnia 17 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zał Nr7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/84/2012
Rady Gminy Turobin
z dnia 17 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Zał Nr 8

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe