reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/77/12 Rady Gminy Końskowola

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr VII/28/11 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola uchwalonego uchwałą Nr XI/78/99 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 lipca 1999 r. ze zmianami.,

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola,uchwalony Uchwałą Nr XLI/248/2002 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 lipca 2002 roku, ze zmianami wynikającymi z:

1) uchwały Nr IV/27/03 Rady Gminy Końskowola z dnia 31 stycznia 2003 roku,

2) uchwały Nr LIV/255/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 października 2010 roku.

2. Zmiana planu obejmuje obszar działek o nr ewidencyjnych 493, 494, 495, 496/4, 497, 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 1430, 1466 położonych w miejscowości Chrząchów.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) Załącznik nr 1 - rysunki zmian planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) linie rozgraniczające - linie wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i zabudowy,

2) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie terenu, które powinno dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu,

3) pas ochronny - pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska, a linią ograniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska; może stanowić część filara ochronnego,

4) filar ochronny - obszar, w granicach którego, ze względu na ochronę określonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr,

5) wyrobisko górnicze - przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub w górotworze powstałą w wyniku robót górniczych (eksploatacji kopaliny),

6) przepisy odrębne - aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy, rozporządzenia oraz obowiązujące normy,

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia przeznaczenia terenów,

§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkami planu: PG - tereny powierzchniowej eksploatacji, KDW - tereny dróg wewnętrznych,

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenie podstawowe poszczególnych terenów.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają numer poszczególnych terenów o tym samym przeznaczeniu podstawowym.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) eksploatacja powinna być prowadzona, uwzględniając wymogi technologiczne, w sposób minimalizujący wpływ prowadzonego wydobycia na krajobraz,

2) kierunek rekultywacji terenów PG rolniczy lub leśny,

3) nakaz sukcesywnego rekultywowania gruntów w miarę jak wyrobiska poeksploatacyjne będą stawały się zbędne do celów związanych z wydobyciem,

4) działalność związana z eksploatacją złoża powinna być prowadzona w sposób nie powodujący szkód i uciążliwości na terenach sąsiednich nieruchomości.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :

1) w celu ochrony zasobów wód gruntowych eksploatacja kruszywa powinna odbywać się przy zachowaniu naturalnego poziomu wody gruntowej,

2) zakazuje się sztucznego obniżania zwierciadła wody podziemnej w celu wydobycia kopaliny,

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków i substancji toksycznych do gruntu (wód podziemnych) i rowów melioracyjnych,

4) działalność gospodarcza powinna być prowadzona w taki sposób aby nie pogorszyć obecnego stanu jakości wód, a także nie zmieniać zasobów wodnych i jej stanu na terenach sąsiednich,

5) zakaz składowania odpadów w wyrobisku, z wyjątkiem naturalnych mas ziemnych będących nadkładem, po zakończeniu wydobycia kruszywa masy te powinny być wykorzystane do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego,

6) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić zachowanie normatywnych standardów zanieczyszczeń i uciążliwości ze szczególnym zachowaniem normatywnego klimatu akustycznego,

7) w obszarze planu nie wskazuje się terenów podlegających ograniczeniom dopuszczalnego poziomu hałasu z tytułu przepisów ochrony środowiska.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w obrębie stanowiska archeologicznego zabytku nieruchomego nie wpisanego do rejestru, a ujętego w gminnej ewidencji zabytków wymagane jest uzgodnienie eksploatacji złoża surowców mineralnych na terenie oznaczonym symbolem PG-1 z LWKZ w Lublinie na podstawie przepisów odrębnych.

§ 8. Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) na terenie planu znajduje się udokumentowane złoże kruszywa naturalnego "Chrząchów I"

2) na terenie planu występują zjawiska osuwania się mas ziemnych wynikające z planowanego wydobycia; nakazuje się ich eliminowanie zgodnie z prawem geologicznym i górniczym oraz zasadami prac górniczych.

§ 9. Dla terenów powierzchniowej eksploatacji oznaczonych na rysunku planu symbolami PG-1, PG-2, PG-3 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - kopalnia kruszywa naturalnego,

2) zasady kształtowania zagospodarowania terenu:

a) eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego zgodnie z przepisami prawa górniczego i geologicznego,

b) w trakcie eksploatacji zachować wyznaczony pas ochronny oraz nachylenie skarp stałych 33 stopni,

c) w granicach pasa ochronnego zezwala się na deponowanie nadkładu na czas eksploatacji,

d) zezwala się na lokalizację budowli i obiektów kubaturowych oraz urządzeń związanych z eksploatacją kruszywa,

e) dopuszcza się przeprowadzenie dróg wewnętrznych wywozu urobku po pasie ochronnym w terenach oznaczonych symbolem PG-2 i PG-3

3) zasady obsługi komunikacyjnej - dostępność komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW oraz przez tereny oznaczone symbolem PG-2 i PG-3 z wykorzystaniem zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 do drogi gruntowej na działce nr 806; szczegółowe parametry i wytyczne włączenia drogi KDW zostaną wydane na etapie pozwolenia na przebudowę i dostosowanie istniejącego zjazdu do parametrów zjazdu publicznego.

4) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 20%;

§ 10. Dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna

2) zasady kształtowania zagospodarowania terenu - minimalna szerokości w liniach rozgraniczających 12m, zgodnie z rysunkiem planu,

3) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1%;

§ 11. Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem użytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach tych zakazuje się wprowadzania zagospodarowania sprzecznego z funkcją przewidzianą w planie.

§ 12. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Końskowola zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/248/2002 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 lipca 2002 roku zmienionego uchwałą Nr IV/27/03 Rady Gminy Końskowola z dnia 31 stycznia 2003 roku oraz uchwałą Nr LIV/255/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 października 2010 roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Końskowola.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/77/12
Rady Gminy Końskowola
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunki zmian planu w skali 1:2000,


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/77/12
Rady Gminy Końskowola
z dnia 22 lutego 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Gminy Końskowola
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola sporządzono wyłącznie w celu ustalenia przeznaczenia terenów pod powierzchniową eksploatację.

Plan nie obejmuje obszarów, które wymagają realizacji infrastruktury technicznej i nie ustala zasad realizacji sieci infrastruktury technicznej.

Plan nie obejmuje obszarów, które wymagają realizacji infrastruktury komunikacyjnej - dojazdy do działek poprzez istniejące wydzielone na gruncie drogi obsługi pól, które nie wymagają nakładów finansowych z budżetu gminy.

Realizacja projektowanego zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje zatem powstania kosztów obciążających budżet gminy.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/77/12

Rady Gminy Końskowola

z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w celu ustalenia funkcji i przeznaczenia terenu Rada Gminy Końskowola podjęła uchwałą Nr VII/28/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola; zakres przestrzenny zmian użytkowania terenu obejmował działki o nr ewidencyjnych 493, 494, 495, 496/4, 497, 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 1430, 1466 położonych w obrębie Chrząchów. Przedmiotem ww. zmiany planu jest umożliwienie eksploatacji udokumentowanych złóż surowców mineralnych na obszarze wskazywanych działek. Dokumentacja geologiczna udokumentowała występowanie we wspomnianych terenach kruszywa o parametrach fizyko-chemicznych korzystnych dla budowy dróg produkcji betonu i wykonywania tynków. Są to piaski różnoziarniste zalegające w jednym pokładzie, bezpośrednio pod warstwą humusową złoże ma zróżnicowaną miąższość, która zdecydowała o jego eksploatacji w obrębie trzech pól wydobywczych. Eksploatacja będzie prowadzona metodą powierzchniową (odkrywkową), dwoma piętrami, przy użyciu koparki podsiębiernej a urobek wywożony do odbiorców surowca.

Złoże "Chrząchów I" położone jest w terenach obecnie użytkowanych rolniczo, gdzie pokrywę glebową stanowią słabe gleby bielicowe i pseudobielicowe tworzące niskiej wartości rolniczą przestrzeń produkcyjną, o czym decyduje niska bonitacja gleb (V, VI klasa, z niewielkim udziałem IV). Eksploatacja będzie się odbywać bez naruszenia zbiornika wód podziemnych.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wskazywanych terenach polegająca na przekształceniu istniejącego rolniczego na produkcyjne w oparciu o eksploatację udokumentowanych złóż piasków różnoziarnistych "Chrząchów I".

Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi projektowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została poddana procedurze uspołecznienia, polegającej na opiniowaniu i uzgadnianiu planowanych rozwiązań przestrzennych oraz wyłożeniu do wglądu publicznego.

Realizacja projektowanego użytkowania terenu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przyrodnicze a charakter oddziaływań będzie okresowy (do wyeksploatowania złoża) i lokalny, czyli ograniczający się do terenu wydobycia surowca. Ponadto eksploatacja ma zapewniony wywóz urobku w oparciu o istniejący układ komunikacyjny.

Uwzględniając zatem stan faktyczny i prawny, stwierdzam, że nie ma przeszkód prawnych do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama