reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Kocku

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Kocku uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 27.883.384 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.404.128 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.479.256 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.696.325 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122.000 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 29.957.417 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.511.388 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.446.029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.696.325 zł,

2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 247.124 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 119.000 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł,

5) wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.584.337 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.074.033 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.190.173 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.116.140 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 250.000 zł,

2) celową w kwocie 48.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.500 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 12.000.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 229.097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kock do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kock do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kock do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kock do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kock do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kock.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Marek Futera

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama