reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/201/12 Rady Miasta Puławy

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Puławy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Puławy uchwala co następuje:

§ 1.

W Statucie Miasta Puławy stanowiącym załącznik do uchwały nr X/88/03 Rady Miasta Puławy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puławy (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 108, poz. 2626 z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 23 skreśla się ust. 5.

2. w § 23 ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "W razie niedotrzymania terminu, o jakim mowa w ust. 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia."

3. w § 24 skreśla się ust. 2 i ust. 3.

4. w § 33 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "odpowiedzi na interpelacje".

5. w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Sprawozdanie, o jakim mowa w § 33 pkt 2 składa w formie pisemnej Prezydent Miasta albo upoważniony przez niego Wiceprezydent lub Sekretarz Miasta."

6. w § 35 po ust. 4 dodaje się ust. 4 a w brzmieniu: "Prezydent lub upoważniony Wiceprezydent może udzielić odpowiedzi na interpelację ustnie podczas tej sesji, na której została złożona. W razie uznania odpowiedzi za zadowalającą przez interpelującego radnego, nie udzielana jest odpowiedź w innej formie."

7. w § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Jeśli odpowiedź ustna na interpelację nie jest możliwa lub radny składający interpelację nie uzna uzyskanej odpowiedzi za zadowalającą, odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, postaci papierowej lub elektronicznej niezwłocznie, najpóźniej w dniu kolejnej sesji Rady. Kierowana jest ona do radnego interpelującego oraz przekazywana do wiadomości Przewodniczącemu Rady."

8. w § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Przebieg sesji nagrywa się, a nagranie przechowuje do czasu podjęcia uchwały o jakiej mowa w § 33 pkt 1."

9. w § 50 skreśla się ust. 2.

10. skreśla się § 70.

11. w rozdziale IV skreśla się dział 8.

12. w § 98 skreśla się ust. 2.

13. skreśla się § 114.

14. skreśla się § 119.

15. skreśla się § 122.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Puławy


Zbigniew Śliwiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama