Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.66.2012 Wojewody Lubelskiego

z dnia 20 marca 2012r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/116/12 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych, w części obejmującej § 2 uchwały

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XII/116/12 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych, w części obejmującej § 2 uchwały.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XII/116/12 Rady Miejskiej w Nałęczowie została doręczona organowi nadzoru w dniu 29 lutego 2012 r.

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Nałęczowie określiła zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej realizowane w ramach zadań własnych dotyczących udzielanej pomocy w formie zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, przyznawanych osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe pod warunkiem zwrotu poniesionych wydatków w części lub w całości.

Uchwała została podjęta na podstawie m. in. art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Zgodnie z powołanym przepisem ustawy rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych. Przepis art. 96 ust. 2 stanowi zaś że wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, iż norma kompetencyjna zawarta w powołanym przepisie odnosi się wyłącznie do ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

Pod pojęciem zasad (warunków) zwrotu wydatków, w ocenie organu nadzoru, kryje się określenie czynników, od których uzależniona jest konieczność zwrotu wydatków a także wskazanie kryteriów, w oparciu o które ma ten zwrot nastąpić i w jakiej części. Przepis ten nie może natomiast stanowić materialnoprawnej podstawy do przyjmowania, że w zakresie jej regulacji mieści się także prawo do wydawania przez organ stanowiący regulacji wprowadzających postanowienia dotyczące treści decyzji administracyjnej.

Tymczasem w § 2 uchwały Rada Miejska postanowiła, że zwrot wydatków na zasiłki celowe, okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu, może nastąpić przez jednorazową spłatę należności lub spłatę w ratach, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

W ocenie organu nadzoru, rada gminy nie posiada kompetencji do ustalania, w ramach określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, elementów decyzji administracyjnej. Stanowi to przekroczenie kompetencji własnej (określonej w art. 96 ust. 4 ustawy), a zarazem naruszenie uprawnienia podmiotu wydającego decyzję administracyjną, który nie jest i nie może być związany takimi postanowieniami.

W myśl art. 104 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wysokość należności, o których mowa w ust. 1, podlegających zwrotowi oraz terminy ich zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej (ust. 3).

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty (ust. 4).

Z przytoczonych przepisów ustawy wynika, iż na podmiocie wydającym decyzję (kierowniku ośrodka pomocy społecznej) ciąży obowiązek, w ramach procesu stosowania prawa, konkretyzacji warunków zwrotu wydatków przez świadczeniobiorcę, w tym także możliwość rozłożenia spłaty należności na raty oraz wysokość i okres rat.

Rada gminy nie może podejmować czynności, które przepisami ustawy zostały zastrzeżone na rzecz innego organu.

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/116/12 we wskazanym zakresie, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni od daty doręczenia, wnoszona za pośrednictwem organu, który skarżone orzeczenie wydał.

Informuję, że rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchwały z mocy prawa, w części objętej rozstrzygnięciem, z dniem jego doręczenia.

Otrzymują:

1) Burmistrz Nałęczowa

2) Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nałęczowie

Wojewoda Lubelski


Jolanta Szołno - Koguc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe