Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/89/2012 Rady Gminy Wisznice

z dnia 19 marca 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy Wisznice uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę publiczną na terenie Gminy Wisznice,

2) szkole dotowanej - należy przez to rozumieć szkołę publiczną prowadzoną na ternie Gminy Wisznice przez osobę fizyczną lub osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

§ 2. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 3. 1. Szkoły dotowane otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Wisznice dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Wisznice. Dotacja na każdego ucznia nie może być jednak niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. Oddziały przedszkolne bądź inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach dotowanych otrzymują dotacje w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wisznice, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wisznice.

3. Szkoły dotowane, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Gminy Wisznice dotację na każde dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem zgłoszenia w terminie, o którym mowa w § 5 planowanej liczby dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§ 4. 1. Wysokość dotacji ustala Rada Gminy Wisznice w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy w oparciu o wnioski, o których mowa w § 5 uchwały.

2. Stawkę dotacji na jednego ucznia ustala Wójt Gminy Wisznice na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy Wisznice na dany rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Wisznice wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Wisznice ulegają również zmianie kwoty dotacji przyznanych szkołom dotowanym, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 5. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę.

2. W zależności od czasu rozpoczęcia działania szkoły publicznej prowadzonej przez inny niż samorząd organ, ustala się następujący termin złożenia wniosku o udzielenie dotacji:

1) w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w przypadku gdy szkoła jest dotowana w roku poprzednim,

2) w terminie 14 dni od otrzymania zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej-w przypadku gdy jest to wniosek składany po raz pierwszy od otrzymania zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie dotacji.

2. Przy obliczaniu kwoty dotacji w poszczególnych miesiącach, uwzględnia się rzeczywistą liczbę uczniów wskazanych w miesięcznych informacjach przedłożonych przez organ prowadzący szkołę do Urzędu Gminy Wisznice w terminie do 10 dnia każdego miesiąca sporządzonej na podstawie informacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dotacje za miesiące lipiec - sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów w miesiącu czerwcu.

§ 7. Organ prowadzący szkołę publiczną przekazuje do Urzędu Gminy Wisznice pisemne:

1) sprawozdanie kwartalne - w terminie do 15 dnia po zakończeniu każdego kwartału. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do uchwały,

2) rozliczenie roczne - w terminie do 25 stycznia roku następnego po roku, na który udzielono dotacji. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. 1. Upoważnione przez Wójta Gminy Wisznice osoby mogą dokonywać kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, o których mowa w § 2 uchwały.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie szkoły dotowanej lub siedzibie Urzędu Gminy Wisznice w dniach i godzinach pracy obowiązujących w szkole dotowanej oraz w obecności pracowników tej szkoły.

4. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące szkołę dotowaną.

5. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele szkoły dotowanej.

2. Jeżeli osoba reprezentująca szkołę dotowaną odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

4. Osoba reprezentująca szkołę dotowaną może zgłosić Wójtowi Gminy Wisznice w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na wysokość dotacji przysługującej szkole dotowanej Wójt Gminy Wisznice w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 9 ust. 4 uchwały kieruje do szkoły dotowanej wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Wisznice uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 9 ust. 4 uchwały.

§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy, wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nienależnej lub nadmiernej wysokości i niewykorzystane do końca roku kalendarzowego podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Wisznice wraz z odsetkami w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznice.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wisznice


Ewa Nuszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/89/2012
Rady Gminy Wisznice
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

wzór wniosku o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/2012
Rady Gminy Wisznice
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wzór informacji miesięcznej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/89/2012
Rady Gminy Wisznice
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wzór sprawozdania kwartalnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/89/2012
Rady Gminy Wisznice
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

wzór rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe