Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Miejska Hrubieszów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art.15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr. 5, poz. 13) Rada Miejska w Hrubieszowie uchwala co następuje :

§ 1.

1. Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Hrubieszów.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Hrubieszów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Hrubieszów stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Paczała


Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Hrubieszowie Nr XIX/135/2012
z dnia 29 lutego 2012 roku.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH UDOSTĘPNIONYCH PRZEWOŹNIKOM


Lp.


Nazwa ulicy


Lokalizacja

1.

ul. Piłsudskiego

parking Stokrotka

2.

ul. Partyzantów

str. prawa przy Cechu Rzemiosł Różnych

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Paczała


Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
w Hrubieszowie Nr XIX/135/2012
z dnia 29 lutego 2012 roku.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW

1. Z przystanków komunikacyjnych - przejazdowych - na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, które stanowią własność Gminy Miejskiej lub są przez nią zarządzane, mogą korzystać przewoźnicy, zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami.

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej nazwę i siedzibę przedsiębiorcy, numer identyfikacji statystycznej (REGON) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

2) proponowane rozkłady jazdy uwzględniające: przystanki, czasy przyjazdów i odjazdów z poszczególnych przystanków na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów,

3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,

4) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

5) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

3. Wnioski należy składać w biurze Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie ul. Ciesielczuka 2.

4. Kierownik MSD jest uprawniony i zobowiązany do:

1) przyjmowania i rozpatrywania wniosków w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z przystanków,

2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących korzystania z przystanków.

5. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalana przez Radę Miejską w Hrubieszowie.

6. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez MSD w cyklach miesięcznych.

7. MSD może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku gdy:

1) uzgodnienie nowej linii komunikacyjnej bądź nowych kursów w istniejących liniach może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub kolizje czasowe z innymi przewoźnikami /zbyt mała przepustowość i pojemność zatoki przystankowej/,

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w punkcie 8.

8. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy lub nie uzasadnionego postoju na przystanku powyżej czasu niezbędnego na odprawę pasażerów, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

2) niepłacanie należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień / licencji lub zezwoleń/ do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

4) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

5) niepowiadomienie administratora (MSD) o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków z których przewoźnik korzysta,

6) zaprzestania działalności przewozowej.

9. Przed złożeniem wniosku o wydanie lub zmianę zezwoleń przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z MSD projektu rozkładu jazdy oraz powiadomienie MSD na miesiąc przed wprowadzeniem zmian o planowanym wprowadzeniu uzgodnionych zmian w stosunku do danych zawartych w dokumentach załączonych do wniosku (o których mowa w pkt. 2) lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.

10. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania na przystankach aktualnych rozkładów jazdy. Musi on być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.

11. Zabrania się ustawiania dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Paczała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe