Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/107/12 Rady Miasta Lubartów

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ Rada Miasta Lubartów uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje nazwę: ul. Akacjowa - ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lubartów, biorącej swój początek od zakończenia istniejącej ul. Akacjowej biegnącej w kierunku południowym do ul. Parkowej.

§ 2. Przebieg nowoprojektowanej ulicy przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Antoni Adam Czop


Załącznik do Uchwały Nr XIX/107/12
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 lutego 2012 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe