Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/108/2012 Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 16 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.) Rada Powiatu w Chełmie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/72/2011 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 187 poz. 2898) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania;";

2) uchyla się § 1;

3) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanej dalej funduszem zdrowotnym są nauczyciele korzystający z opieki zdrowotnej, zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, nauczyciele - emeryci i renciści lub pobierający nauczycielskie świadczenia kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.;";

4) uchyla się § 5;

5) w § 6 skreśla się wyrazy: "po zaopiniowaniu wniosków przez szkolną komisję zdrowotną";

6) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Tomasz Szczepaniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/2012
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia.16 marca 2012 r.

WNIOSEK o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

......................................................................

miejscowość, data

.......................................................................

imię i nazwisko wnioskodawcy

.......................................................................

adres zamieszkania i numer telefonu

.......................................................................

wymiar zatrudnienia nauczyciela

.......................................................................

imię i nazwisko dyrektora szkoły / placówki

.......................................................................

nazwa i adres szkoły / placówki

Uzasadnienie:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, dochody netto moje i wszystkich członków mojej rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wyniosły łącznie ........................... zł, co w przeliczeniu na 1 osobę wynosi ........................... złotych / miesiąc.

.......................................................................

podpis wnioskodawcy.

W załączeniu:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela;

2) posiadane dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia;

3) dokumenty poświadczające wysokość dochodów, o których mowa w powyższym oświadczeniu.

Decyzja dyrektora szkoły*:

1) o przyznaniu pomocy zdrowotnej w wysokości ..................................... zł,

2) o odmowie przyznania pomocy zdrowotnej z powodu:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.......................................................................

podpis dyrektora szkoły / placówki

* niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

W dniu 23 września 2011 r. Rada Powiatu w Chełmie podjęła uchwałę Nr VIII/72/2011 w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania. Zgodnie z wnioskiem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Chełmie, znak: NK - Ch.4112.2.2011 z dnia 28 października 2011 r. do w/w uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną zamiast w powołanej wyżej uchwale została określona w uchwale budżetowej,

- wykreślono z uchwały zapisy dotyczące opiniowania wniosków przez komisję szkolną,

- w będącym załącznikiem do uchwały wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej zrezygnowano z przyjęcia oświadczenia wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego, przedkładając nową wersję wniosku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe