Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/90/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży

z dnia 16 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/09 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) - Rada Gminy Trzydnik Duży uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/148/09 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 14 § 2 otrzymuje brzmienie: "Sołectwo Trzydnik Duży - Kolonia Kazimiera Borowska"

- pkt 14 § 3 otrzymuje brzmienie: "Kazimiera Borowska 8,4%"

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzydnik Duży.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Marek Kosikowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe