| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Zakrzówek

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzówek

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzówek

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

2. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

3. Ilekroć w regulaminie używa się określeń:

a) "Ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami))

b) "Umowa" należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- umowę o zaopatrzenie w wodę,

- umowę o odprowadzanie ścieków.

c) "Odbiorca" należy przez to rozumieć podmiot, który korzysta z usług wodociągowo kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy,

d) "Usługodawca" należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania wodociągowo-kanalizacyjne (przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeśli prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność).

e) "Wodomierz główny" należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

f) "Urządzenie pomiarowe" należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.

§ 2. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Usługodawcy i Odbiorcy wynikających z Ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy Usługodawcą a właścicielem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Usługodawcą a Odbiorcą.

§ 4. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział II

Zawieranie umów

§ 5. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda, lub z której mają być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielokanałowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Usługodawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, w sposób uzgodniony z Usługodawcą,

b) możliwy jest odczyt wodomierzy,

c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

5. Usługodawca może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.

§ 6. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa powinna określać możliwości jej rozwiązania w przypadkach określanych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa powinna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 7. Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

c) praw i obowiązków stron umowy,

d) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

e) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków pracy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 8. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Usługodawca uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział III

Obowiązki Usługodawcy

§ 9. 1. Usługodawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie.

2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

4. Usługodawca obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 10. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny Usługodawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 11. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Usługodawca powinien poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej dwa dni przed planowanym terminem

§ 12. 1. Usługodawca zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego, za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów przeciwpożarowych.

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci instalacji wewnętrznej.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń

§ 13. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Usługodawcę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzania ścieków.

§ 14. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

§ 15. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ustawy.

§ 16. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego z użycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego, a gdy nie jest to możliwe na podstawie iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza

2. Usługodawca na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

§ 17. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody przez Usługodawcę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

3. Pobór wody z innego źródła ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

4. W przypadku braku wodomierza wymienionego w pkt. 3, ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie norm.

§ 18. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§ 19. Do odbioru ścieków przemysłowych stosuje się zasady określone w art. 10 ustawy.

§ 20. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczenia opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 21. Przy rozliczeniach z odbiorcami Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy bądź wprowadzaną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 22. Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 23. 1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 24. Usługodawca obciąża gminę, na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie, za wodę:

a) pobraną z publicznych zdrojów ulicznych,

b) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

c) zużytą do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 25. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Urząd Gminy po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Usługodawcą.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Usługodawca dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§ 26. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 27. 1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze, poza wodomierzem głównym, są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

Rozdział VI

Obsługa i prawa Odbiorcy usług

§ 28. Usługodawca winien zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a w szczególności winien wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 29. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 30. Usługodawca powinien reagować niezwłocznie na zgłoszone reklamacje, nie dłużej jednak niż w ciągu pięciu dni.

§ 31. 1. O przewidzianych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Usługodawca powinien uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Odbiorca nieposiadający urządzeń pomiarowych ma prawo do odliczenia opłat za wodę i ścieki w przypadku jej braku powyżej trzech dni w wysokości 1/30 za każdy dzień.

Rozdział VII

Prawa Usługodawcy

§ 32. Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 33. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§ 34. Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 35. Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 36. Uprawnieni przedstawiciele zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Usługodawcę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział VIII

Obowiązki Odbiorców usług

§ 37. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Usługodawcy.

§ 38. Odbiorca powinien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych przez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami, a także prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są zamontowane.

§ 39. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a w szczególności o zerwaniu plomby.

§ 40. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Usługodawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu.

§ 41. Odbiorca powinien powiadomić Usługodawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 42. Dostarczający ścieki (Odbiorca) zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia odbierającego ścieki (Usługodawcy) o wszelkich awariach lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 43. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 44. Odbiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem.

§ 45. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, a w szczególności do:

1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji elektrycznej centralnego ogrzewania,

2. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3. poinformowania Usługodawcy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 46. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 47. Do zmian Regulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

§ 48. Traci moc uchwała nr XXXVIII/166/2006 Rady Gminy, z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków w Gminie Zakrzówek.

§ 49. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzówek


Stanisław Staroch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »