reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OLB-4210-6(10)/2012/194/VII/AW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) oraz art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392),

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 2 lutego 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Puławach,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000012660,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 716-000-50-79,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2011 r. nr OLB-4210-18(14)/2011/194/VII/AW i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 4 października 2011 r. nr OLB-4210-18(14)/2011/194/VII/AW została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania do dnia 31października 2013 r.

Pismem z dnia 2 lutego 2012 r. (znak: DN-519/2012), uzupełnionym pismami: z dnia 28 lutego 2012 r. (znak: DN-1035/2012), z dnia 28 marca 2012 r. (znak: DN-1576/2012), z dnia 17 kwietnia 2012 r. (znak: DN-1896/2012) oraz w dniu 23 kwietnia 2012 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy dla ciepła w zakresie ustalenia nowych stawek opłat dla odbiorców grupy PG5, tj. dla odbiorców pobierających ciepło ze źródła ciepła w Puławach przy ul. Wólka Profecka 45C i źródła przy ul. Wólka Profecka 45D.

Mając na uwadze dokonaną decyzją Prezesa URE z dnia 13 kwietnia 2012 r. nr WCC/881-ZTO-A/194/W/OLB/2012/MSZ zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła w związku z wniesieniem do majątku Przedsiebiorstwa źródła ciepła przy ul. Wólka Profecka 45D, a także kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe zawarte w § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym", Przedsiębiorstwo dokonało zmiany taryfy w częściach 2, 3 i 4.

Stosownie do art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiebiorstwo stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy - zgodnie z § 11, § 12 ust. 1 i 3 oraz § 29 rozporządzenia taryfowego.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone w art. 155 Kpa umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, iż zmiana ta nie stoi w sprzeczności z interesem społecznym, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie


Tomasz Adamczyk

Otrzymują:

1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy;

2. Wojewoda Lubelski;

3. a/a

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (cz. I pkt 53).

Agnieszka Wróbel - główny specjalista

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Błaszkiewicz

Ekspert w zakresie VAT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama