reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/73/2012 Rady Gminy Ulhówek

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Ulhówek ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem", powołuje Wójt Gminy Ulhówek w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu powołuje się przedstawicieli:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulhówku.

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ulhówku.

3) Posterunku Policji w Łaszczowie.

4) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ulhówku.

5) oświaty

6) kuratorów Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lub.

3. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Ulhówek, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną w Zespole

4. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu:

a) na jego umotywowany wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu,

d) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. W przypadku rezygnacji lub zgonu członka Zespołu, w miejsce zwolnione Wójt Gminy powołuje innego członka Zespołu z tej samej instytucji.

6. Zarządzenie Wójta Gminy o powołaniu Zespołu doręcza się szefom instytucji, o których mowa w ust. 2 oraz ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ulhówku.

§ 3. Zespół Interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 4. Warunki funkcjonowania:

1. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulhówku.

2. Siedzibą Zespołu jest budynek Urzędu Gminy Ulhówek (sala konferencyjna).

3. Zespół pracuje na posiedzeniu, z którego sporządza się protokół.

4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy, w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia ostatniego porozumienia z podmiotami o których mowa w § 2 ust.2

5. Przewodniczący Zespołu wybrany zostanie na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.

6. Na wniosek przewodniczącego podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest sekretarz Zespołu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

7. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego funkcję pełni wyznaczony imiennie inny członek Zespołu.

8. Szczegółowy zakres prac Zespołu, jego wewnętrzną organizację w tym zadania przewodniczącego, sekretarza Zespołu zostaną określone w regulaminie pracy Zespołu. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy."

9. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy.

10. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.

11. Posiedzenia Zespołu powinny odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

12. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z art. 9c. ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań członkowie Zespołu złożą Wójtowi Gminy Ulhówek oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ulhówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Senetra

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama