reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/129/12 Rady Miasta Biłgoraj

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19b i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t.Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miasta Biłgoraj uchwala co następuje:

§ 1.

1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy miasta Biłgoraj z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej miasta Biłgoraj.

3. Współpraca miasta Biłgoraj w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter:

1) rzeczowy - poprzez zapewnienie sprzętu, materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej,

2) organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne i informacyjne.

4. Zadania publiczne, podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej w trybie określonym niniejszą uchwałą, obejmują zadania opisane w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

§ 2.

1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek
o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

2. Podmioty wymienione w ust.1 mogą inicjować przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis zadania publicznego,

2) termin realizacji zadania,

3) informację o grupie inicjatywnej,

4) miejsce wykonywania zadania,

5) opis inicjatywy: proponowany zakres rzeczowy zadania, harmonogram, opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania,

6) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna,

7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:

- koszt całkowity,

- rodzaj oczekiwanego wsparcia,

- oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych,

- informację o ewentualnych innych źródłach finansowania,

8) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - statut, kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny grupy inicjatywnej,

2) w przypadku grupy mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników, potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.

§ 4.

1. Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie miasta Biłgoraj.

2. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Biłgoraj lub jednostka organizacyjna Miasta dokonuje oceny wniosku, biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

2) liczbę osób popierających inicjatywę lokalną,

3) wkład własny grupy inicjatywnej w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej ( środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną, wkład rzeczowy, praca społeczna),

4) zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku,

5) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez miasto Biłgoraj po jej zrealizowaniu.

2. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Burmistrz Miasta Biłgoraj zawiera z grupą inicjatywną umowę na czas określony na realizację przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej.

3. Umowa określa w szczególności:

1) zakres i przedmiot zadania publicznego oraz termin jego realizacji,

2) udział grupy inicjatywnej oraz miasta Biłgoraj w realizacji przedsięwzięcia,

3) sposób finansowania zadania publicznego,

4) sposób kontroli i nadzoru,

5) inne niezbędne uzgodnienia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraj.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Klecha

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama