reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/118/12 Rady Gminy Sawin

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz po przyjęciu Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sawin Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się zasady udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sawin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sawin


mgr Hubert Wiciński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/12
Rady Gminy Sawin
z dnia 30 marca 2012 r.

Regulamin udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sawin.

§ 2.

1. Stypendium na dany rok szkolny przyznaje Wójt Gminy Sawin, po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi przez podmioty takie jak:

1) dyrektorzy szkół;

2) trener, prezes klubu sportowego;

3) uczeń lub jego prawny opiekun.

2. Wniosek Dyrektora Szkoły wymaga opinii Rady Pedagogicznej.

§ 3.

Podmioty, o których mowa w § 2 składają do Wójta Gminy Sawin wnioski o przyznanie stypendium oddzielnie dla każdego ucznia, w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego.

§ 4.

1. Określa się jeden typ stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce (udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych), w dziedzinie artystycznej lub sportowej, dalej zwane "nagrodą".

2. Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, którzy są laureatami lub finalistami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub laureatami, finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

3. Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportowej przysługuje uczniom, którzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad:

1) w konkurencjach indywidualnych uzyskali wysokie noty w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych, na szczeblu wojewódzkim (od pierwszego do trzeciego miejsca), ogólnopolskim (od pierwszego do piątego miejsca), międzynarodowym (od pierwszego do dziesiątego miejsca);

2) w konkurencjach zespołowych zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (od pierwszego do trzeciego miejsca) albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach.

4. Prawo do ubiegania się o indywidualne nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej przysługuje uczniom, którzy uzyskali czołowe miejsca (od pierwszego do trzeciego) w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu, co najmniej wojewódzkim.

§ 5.

1. Kwotę bazową każdorazowo ustala Wójt Gminy Sawin uwzględniając wielkość środków finansowych, ilość zakwalifikowanych wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w nauce, w dziedzinie artystycznej lub sportowej.

2. Kwota o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).

3. W przypadku jednorazowej nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce, dziedzinie artystycznej i sportowej przyznaje się nagrody w wysokości:

1) 500% kwoty bazowej - dla uczniów, którzy zajęli I-X miejsca w konkursach międzynarodowych w konkurencjach indywidualnych;

2) 400% kwoty bazowej - dla uczniów, którzy zajęli I-V miejsca w konkursach ogólnopolskich w konkurencjach indywidualnych;

3) 300% kwoty bazowej - dla uczniów, którzy są laureatami lub zajęli I miejsca w konkursach wojewódzkich w konkurencjach indywidualnych;

4) 200% kwoty bazowej przewidzianej dla nagród - dla uczniów, którzy są finalistami lub zajęli II-III miejsca w konkursach wojewódzkich w konkurencjach indywidualnych.

4. Wysokość jednorazowej nagrody w zespołowych konkurencjach sportowych będzie uzależniona od osiągniętego sukcesu i przyznana dla zespołu.

§ 6.

Wójt Gminy Sawin może przyznać z własnej inicjatywy jednorazowe stypendium w formie finansowej za wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach niż określone w § 4 ust. 1 dla osoby indywidualnej lub zespołu po uprzednim zaopiniowaniu przez komisję.

§ 7.

Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje komisja stypendialna powołana przez Wójta Gminy Sawin.

§ 8.

Stypendium przyznaje bądź odmawia przyznania Wójt Gminy Sawin w formie decyzji.

§ 9.

Jednemu uczniowi może być przyznana jedna nagroda, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.

§ 10.

Stypendium wypłacane jest rodzicom dziecka / jego prawnym opiekunom lub przekazywane przelewem na wskazane przez nich konto.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama