reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczebrzeszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczebrzeszyn, w brzemieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/189/09 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2009r. Nr 63, poz. 1547).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązujacą od 1 września 2012r.


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/126/2012
Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie
z dnia 30 marca 2012 r.

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych,

3) wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 3. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4.

2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest za jakość świadczonej pracy na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz, z uwzględnieniem poziomu spełnienia warunków, o których mowa w § 4.

4. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

§ 4. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości dobrych osiągnięć edukacyjnych, potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub sprawdzianów zewnętrznych, wynikami olimpiad, konkursów,

b) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,

c) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

2) osiągnięcia wychowawczo - opiekuńcze:

a) umiejętne rozpoznawanie i skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami oraz środowiskiem wychowawczym,

b) kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

c) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania:

a) opracowywanie i wdrażanie autorskich programów działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

b) opracowywanie i realizacja projektów (np. festiwali, sympozjów) poszerzających działania szkoły w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

c) opracowywanie oraz stosowanie nowatorskich metod nauczania lub form pracy z uczniami, podnoszących efektywność kształcenia i wychowania,

d) realizacja programów edukacyjnych oraz wspierających dziecko i rodzinę, adresowanych do szkół przez podmioty zewnętrzne.

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela:

a) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

b) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

c) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,

d) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły,

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:

a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

6) zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

a) Organizowanie konkursów, imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych o charakterze sportowym, kulturalnym, okolicznościowym i patriotycznym,

b) Przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, centralnym,

c) Dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

d) Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, propagowanie wśród młodzieży idei samorządności oraz wiedzy na temat roli i zadań samorządu lokalnego,

e) Przygotowywanie i udział w realizacji projektów (programów wiążących się z pozyskaniem przez szkołę środków pozabudżetowych w tym funduszy unijnych).

§ 5. 1) Wysokość dodatku motywacyjnego uzależniona jest od stopnia spełnienia kryteriów, o któych mowa w § 4.

2) Dodatek motywacyjny dla:

a) nauczyciela nie może przekroczyć 25 % jego wynagrodzenia zasadniczego,

b) dyrektora nie może przekroczyć 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 6. Dodatek funkcyjny przysługuje:

a) Dyrektorom szkół,

b) Wicedyrektorom i nauczycielom, którym powierzono inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,

c) Nauczycielom wychowawcom klasy, oddziału przedszkolnego,

d) Nauczycielom - opiekunom stażu.

§ 7. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół uwzględnia się:

1) Wielkość i strukturę organizacyjną szkoły,

2) Złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

3) Liczbę stanowisk kierowniczych w szkole.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz, a dyrektorzy przyznają go dla pozostałych osób, którym powierzono funkcje uprawniające do dodatku funkcyjnego.

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi tej szkoły, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora.

4. Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych:

Lp.

Stanowisko kierownicze lub rodzaj funkcji

Kwota dodatku w złotych

od

do

1.

Dyrektor przedszkola

600

900

2.

Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

700

1000

3.

Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów

800

1200

4.

Dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów

900

1500

5.

Wicedyrektor

400

600

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokosci 50,00 zł za każdego nauczyciela powierzonego opiece.

2. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu powierzenia mu wychowawstwa w wysokości:

a) 5,00 zł za każdego ucznia w przypadku powierzenia wychowawstwa w przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, w klasach I-VI szkoły podstawowej,

b) 6,00 zł za każdego ucznia w przypadku powierzenia wychowawstwa w gimnazjum.

3. Liczbę uczniów w oddziale przyjmuje się według stanu na dzień 30 września i na pierwszy dzień drugiego semestru.

4. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż semestr.

§ 9. W przypadku sprawowania funkcji o których mowa w § 6 przez niepełny miesiąc kalendarzowy dodatek wypłacany jest w wysokości proporcjonalnej, w kwocie wynikającej z przemnożenia 1/30 stawki ustalonej na podstawie § 7 i 8 regulaminu przez liczbę dni sprawowania tej funkcji.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 10. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy przysługują z tego tytułu dodatki za warunki pracy.

§ 11. Dodatek za każdą przepracowaną godzinę zajęć w trudnych warunkach pracy przysługuje w wysokości:

1) Nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim - 0,4 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

2) Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 0,2 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

3) Nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych - 0,2 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

§ 12. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy jeżeli prowadzą zajęcia o których mowa w § 11 regulaminu z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

2. Nauczycielom pracującym w warunkach uciążliwych, określonych w ust. 1 przysługuje dodatek za każdą przepracowaną godzinę w wysokości 0,5 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

§ 13. 1) Wysokość dodatku dla nauczyciela za prowadzenie zajęć w trudnych i uciążliwych warunkach ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz.

2) Dodatek za prowadzenie zajęć w trudnych i uciążliwych warunkach przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 14. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne albo uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do obu tych dodatków.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 15. 1. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

Rozdział 7.
Dodatek mieszkaniowy

§ 16. 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5000 mieszkańców, przysługuje dodatek mieszkaniowy, uzależniony od liczby członków rodziny w wysokości:

1) 1 osoba - 5,00 zł,

2) 2 osoby - 10,00 zł,

3) 3 osoby - 15,00 zł,

4) 4 i więcej osób - 20,00 zł.

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 1, nauczyciel otrzymujący dodatek zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły- Burmistrza. W przypadku niepowiadomienia, nienależne pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

4. Nuczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek.

5. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek nauczycieli, będących małżonkami.

6. Dodatek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7. Dodatek przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Burmistrz.

Rozdział 8.
Fundusz Nagród

§ 17. 1. Dla nauczycieli tworzy się fundusz nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama