reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/79/12 Rady Gminy Bełżec

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2012 r."

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.) Rada Gminy Bełżec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2012 r." w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełżec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/79/12
Rady Gminy Bełżec
z dnia 29 marca 2012 r.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Bełżec w 2012 r.

Celem Programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec. Program obejmuje realizację następujących zadań:

Dział I.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt jest realizowane poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w Zamościu na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Bełżec z Miastem Zamość, które prowadzi schronisko dla zwierząt.

Dział II.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 1. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnianie ich dokarmiania oraz zapewnianie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,

4) powierzenie, w miarę możliwości, realizacji w/w zadań organizacjom społecznym.

Dział III.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 1. 1. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.

2. Odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne.

3. Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 do Urzędu Gminy Bełżec w dowolnej formie (np. osobiście, telefonicznie, mailem, pisemnie).

4. Odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

7. Celem zapewnienia dalszej opieki nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami gmina przekazuje je do Schroniska w Zamościu, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział IV.
Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 1. 1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje schronisko, do którego przekazywane są odłowione zwierzęta.

2. Sterylizację albo kastrację kotów może przeprowadzić również lecznica dla zwierząt - Przychodnia Weterynaryjna Krzysztof Jużak i Roman Wojtas w Lubyczy Królewskiej ul. Leśna 6a, z którą Gmina ma podpisaną umowę.

Dział V.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 1. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:

1) podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy oraz na stronie internetowej gminy.

Dział VI.
Usypianie ślepych miotów

§ 1. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych, lub w lecznicy dla zwierząt - Przychodnia Weterynaryjna Krzysztof Jużak i Roman Wojtas w Lubyczy Królewskiej ul. Leśna 6a, z którymi gmina ma zawartą umowę.

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

Dział VII.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 1. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy winien określać gotowość zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym gospodarskim.

2. Gmina zawarła umowę z osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne w Bełżcu przy ul.Czarnieckiego.

3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

Dział VIII.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowany jest przez gminę poprzez zawarcie umowy z lecznicą dla zwierząt - Przychodnia Weterynaryjna Krzysztof Jużak i Roman Wojtas w Lubyczy Królewskiej ul. Leśna 6a, mającą możliwość świadczenia usług całodobowo.

Dział IX.
Działania edukacyjne w zakresie ochrony zwierząt

§ 1. 1. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:

1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

2) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do propagowania treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami oraz promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt.

Dział X.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz

§ 1. 1. Na realizację zadań w 2012 r. Gmina Bełżec przeznaczyła środki w wysokości 4.663,- zł.

2. Środki wydatkowane będą na zobowiązania wynikające z zawartych umów w celu realizacji Programu oraz na inne zadania w tym zakresie w miarę zaistniałych potrzeb.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama