reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Ulhówek

Uchwała Nr 38/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Ulhówek.

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność § 2 ust. 3 pkt 2 i § 8 pkt 9 uchwały nr XIV/76/2012 Rady Gminy Ulhówek z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, ewidencji zabytków nie stanowiących własności gminy, z powodu naruszenia art. 81 w związku z art. 77 i art. 82a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

U Z A S A D N I E N I E

Uchwała Rady Gminy Ulhówek, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 5 kwietnia 2012 r.

W wyniku jej zbadania Kolegium RIO, podjęło 11 kwietnia br. uchwałę Nr 34/2012 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności części tej uchwały uznając, ze jej postanowienia w istotny sposób naruszają prawo.

Kwestionowaną uchwałą Rada Gminy ustaliła zasady i tryb postepowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, ewidencji zabytków nie stanowiących własność gminy.

W § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały znalazł się zapis określający, że dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków może obejmować nakłady konieczne m.in. na badania archeologiczne .

Ustawa z 22.05.2009 r., o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 97, poz. 804) wyłączyła z zakresu nakładów koniecznych, na które może być udzielana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacja, nakłady na badania archeologiczne. Ustawodawca wprowadził przy tym zasadę, że ewentualne dotacje na prace archeologiczne, mogą być udzielane wyłączanie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W ocenie Kolegium ujęty, w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, katalog nakładów koniecznych, na jakie może być przeznaczona dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ma zamknięty charakter i nie może być rozszerzony o inne nakłady konieczne.

W zakresie regulacji zawartej § 8 pkt 9 badanej uchwały Rada Gminy wskazała, że elementem obligatoryjnym umowy zawartej pomiedzy wójtem a beneficjentem jest "pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - na mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem".

Kolegium uznało, że jest to zapis wykraczający poza zakres delegacji ustawowej. Wskazana jako podstawa prawna do jego dokonania ustawa o finansach publicznych z 2005 r. straciła moc z dniem 1 stycznia 2010 r., tj. od dnia wejścia w życie nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Ta ostatnia w sposób wyczerpujący reguluje kwestie dotyczące oceny wykorzystania dotacji i ewentualne sankcje jakie z tego tytułu mogą spotkać podmioty je otrzymujące (art. 251 - 252).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Ulhówek prawo wniesienia - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymują :

1. Rada Gminy Ulhówek,

2. Wójt Gminy Ulhówek.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama