reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/111/12 Rady Gminy Horodło

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na terenie Gminy Horodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), Rada Gminy Horodło uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty z nimi związane, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzone zostały nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, z wyłączeniem działalności handlowej w obiektach, o łącznej powierzchni sprzedaży powyżej 400 m kw., stacji paliw płynnych oraz działalności usługowej w zakresie wynajmu powierzchni na cele handlowe i mieszkaniowe na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na terenie Gminy Horodło.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją i przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5, przez okres:

1) 6 m-cy w przypadku utworzenia do 5 nowych miejsc pracy,

2) 12 m-cy w przypadku utworzenia od 6 do 10 nowych miejsc pracy,

3) 18 m-cy w przypadku utworzenia od 11 do 20 nowych miejsc pracy,

4) 24 m-cy w przypadku utworzenia od 21 do 30 nowych miejsc pracy,

5) 36 m-cy w przypadku utworzenia od 31 do 40 nowych miejsc pracy,

6) 48 m-cy w przypadku utworzenia powyżej 40 nowych miejsc pracy,

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), zwanego dalej "rozporządzeniem".

4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 8 rozporządzenia lub maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie z § 9 rozporządzenia.

§ 2.

1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia określonego w §1 ust.1, zobowiązany jest do zgłoszenia Wójtowi Gminy Horodło zamiaru korzystania ze zwolnienia wraz ze zobowiązaniem, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia, według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dokonuje przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

§ 3.

Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Horodło oraz do przedsiębiorców, którym w okresie 2 lat przed złożeniem zgłoszenia zamiaru skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości Wójt Gminy Horodło umorzył zaległości podatkowe.

§ 4.

Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy Horodło, według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały, oświadczeń o:

1) zakończeniu inwestycji,

2) wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją,

3) stanie zatrudnienia,

4) utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

5) wysokości przewidywanych dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją.

§ 5.

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest zobowiązany do przedkładania Wójtowi Gminy Horodło w terminie do:

1) 15 stycznia każdego roku informacji dotyczących kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników związanych z nową inwestycją za poprzedni rok, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały.

2) 15 stycznia każdego roku informacji o wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od upływu 5 lat od dnia utworzenia nowych miejsc pracy - według wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały.

3) 15 stycznia każdego roku informacji o każdej innej pomocy przeznaczonej na realizację tej samej inwestycji lub utworzenie miejsc pracy związanych z tą samą inwestycją,

4) 15 stycznia każdego roku informacji o pomocy publicznej przeznaczonej na realizację tej samej inwestycji lub utworzenie miejsc pracy związanych z tą samą inwestycją, w tym udzielonej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.),

5) 15 stycznia każdego roku oświadczenia o wielkości uzyskanej lub nieotrzymaniu pomocy de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego.

2. W okresie trwania zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 2, przedsiębiorca zobowiązany jest do poinformowania Wójta Gminy Horodło o utracie prawa do zwolnienia w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

3. Przedsiębiorca, który w terminie 14 dni zawiadomi o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia poczynając od miesiąca, w którym utracił warunki.

§ 6.

Możliwość dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy w oparciu o niniejszą uchwałę i nabycia prawa do zwolnienia przez przedsiębiorcę upływa z dniem 30 listopada 2013 roku.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Horodło.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Gminy Horodło


Paweł Augustynek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/111/12
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 marca 2012 r.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 Uchwały Nr XVII/111/12 Rady Gminy
Horodło z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na terenie Gminy Horodło zgłaszam zamiar korzystania z pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją i przedkładam niezbędne informacje.

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP

…………………………………………………………………………………………………

REGON

…………………………………………………………………………………………………

Symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wielkość przedsiębiorcy (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat)

 mikroprzedsiębiorca

 mały przedsiębiorca

 średni przedsiębiorca

 inny przedsiębiorca

Osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy

…………………………………………………………………………………………………

telefon kontaktowy…………………………………………………………………………….

e - mail…………………………………………………………………………………………..

2. Dane dotyczące nowej inwestycji:

1) rodzaj inwestycji ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2) opis inwestycji………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3) dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja…………

…………………………………………………………………………………………………

4) planowana data rozpoczęcia inwestycji………………………………………………………

5) planowana data zakończenia inwestycji……………………………………………………

3. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:

1) liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na dzień dokonania zgłoszenia

2) planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy

3) planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy w

4. Do zgłoszenia załączam:

1) bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia,

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wypis z ewidencji działalności gospodarczej),

3) oświadczenie, że nowa inwestycja nie będzie związana z rodzajem działalności, o której mowa w §1 ust. 5 uchwały oraz sektorach i przypadkach określonych w §4 rozporządzenia.

5. Zobowiązuję się do:

1) informowania Wójta Gminy o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia oraz do dostarczania wyjaśnień
i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości - na wezwanie organu podatkowego,

2) pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania,

3) utrzymania nowej inwestycji w przez okres co najmniej 5 lat lub 3 lat
w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, od dnia zakończenia jej realizacji*.

4) utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji
i utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, od dnia ich utworzenia*.

* Właściwe podkreślić

.................................................. ................................................................................

Miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/111/12
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 marca 2012 r.

............................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

............................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 Uchwały Nr XVII/111/12Rady Gminy Horodo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na terenie Gminy Horodło .

oświadczam, że:

1) w dniu ..................................... została zakończona nowa inwestycja, o której mowa w § 1 ust. 1 ww. uchwały,

2) wartość nowej inwestycji ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o której mowa w § 1 ust. l uchwały, wynosi łącznie ............................zł, z czego udział własny lub z zewnętrznych źródeł finansowania wynosi ....................................... zł, co stanowi ................................ % wartości inwestycji,

3) średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z ostatnich pełnych 12 m-cy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację nowej inwestycji, o której mowa
w § 1 ust. 1 ww. uchwały wyniosło .......................................etatów,

4) w dniu ....................... utworzono .......................... nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją, o których mowa w § 1 ust. 1 ww. uchwały,

5) przewidywane dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników w liczbie,
w związku z nową inwestycją, o których mowa w § 1 ust. 1 ww. uchwały, będą wynosiły łącznie .................................. zł.

.................................................. ................................................................................

Miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/111/12
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 marca 2012 r.

............................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

............................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Uchwały Nr
XVII/111/12Rady Gminy Horodło z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na terenie Gminy Horodło

oświadczam, że:

1) koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników w liczbie ................................., w związku z nową inwestycją, o których mowa w §1 ust. 1 ww. uchwały, wg stanu na dzień 31 grudnia ........... roku wyniosły łącznie..................................... zł,

2) na dzień ............................. stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie Gminy
Horodło, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie ............................ etatów
(w tym ................. pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją).

.................................................. ................................................................................

Miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama