reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 37/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Urszulin

Uchwała Nr 37/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Urszulin.

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/84/2012 Rady Gminy Urszulin z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, z powodu sprzeczności z przepisami art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.).

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Rady Gminy Urszulin, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 29 marca 2012 r. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru Kolegium podjęło uchwałę Nr 33/2012 z 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec tej uchwały, uznając, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

W § 1 uchwały Rada ustaliła opłatę miejscową pobieraną od osób fizycznych przebywających na terenie gminy Urszulin dłużej niż dobę m. in. w celach zdrowotnych, czym naruszono art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Przebywanie w celach zdrowotnych może podlegać - stosownie do art. 17 ust. 1a wymienionej ustawy - opłacie uzdrowiskowej, gdy dotyczy miejscowości znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).

Z treści przywołanego § 1 uchwały wynika, że opłatę miejscową ustalono od osób fizycznych przebywających "na terenie gminy Urszulin". Zgodnie z uchwałą nr XI/59/2011 Rady Gminy Urszulin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie gminy Urszulin, w których można pobierać opłatę miejscową (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2012 r., poz. 797), opłata ta może być pobierana tylko w miejscowościach: Andrzejów, Babsk, Dębowiec, Grabniak, Jamniki, Kozubata, Łomnica, Urszulin, Sęków, Wereszczyn, Wólka Wytycka, Wytyczno i Zabrodzie. Zatem obowiązek ustalania i pobierania opłaty miejscowej należało powiązać z przebywaniem na terenie miejscowości ujętych w wykazie zawartym we wskazanej uchwale Rady, a nie ogólnie na terenie całej gminy; obejmuje ona również inne, niewymienione w cytowanym wykazie miejscowości.

W § 2 ust. 1 uchwały ustalono, że obowiązek opłaty powstaje z dniem przybycia do miejscowości objętej opłatą. Ustalając moment powstania obowiązku opłaty miejscowej Rada wykroczyła poza ustawową delegację zawartą w art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, upoważniającą radę gminy wyłącznie do określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej. Poza tym takie określenie powstania obowiązku opłaty pozostaje w sprzeczności z postanowieniami wskazanego wcześniej art. 17 ust.1 ustawy, zgodnie z którym jest ona pobierana od osób fizycznych przebywających - w określonym tam celu i miejscowościach - dłużej niż dobę, a nie z dniem przybycia.

Niezgodne z tym przepisem (art. 17 ust. 1 ) są również postanowienia § 3 ust. 3 uchwały, zgodnie z którym opłatę miejscową osoby wskazane w § 1 uiszczają w kwocie ustalonej na podstawie deklaracji pisemnej lub ustnej o ilości dni pobytu. Wskazany art. 17 ust. 1 cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustala pobór opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu we wskazanych miejscowościach, co oznacza, że wysokość tej opłaty powinna być ustalana za faktyczny a nie deklarowany okres przebywania w tych miejscowościach.

Także postanowienia § 4 ust. 2 uchwały podjęto z naruszeniem prawa, a mianowicie art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Rada Gminy Urszulin postanowiła, że inkasent będzie rozliczał się z pobranej opłaty miejscowej do dnia 10 następnego miesiąca z opłat zebranych w miesiącu poprzednim. Wskazany przepis Ordynacji podatkowej określa termin płatności dla inkasentów (dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy). Postanowienia § 4 ust.2 uchwały nie wypełniają dyspozycji wskazanego przepisu, ustalając zamiast późniejszego terminu płatności dla inkasentów, termin rozliczenia się inkasenta z pobranej opłaty miejscowej.

Rada Gminy Urszulin w wyznaczonym terminie tj. do 23 kwietnia 2012 r. nie zweryfikowała - we własnym zakresie - wskazanych nieprawidłowości. Pełniący funkcję Wójta pismem z 19 kwietnia 2012 r. powiadomił Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie o opracowaniu nowego projektu kwestionowanej uchwały, dostosowanego do obowiązującego prawa, który będzie przedłożony na sesji Rady Gminy Urszulin w dniu 24 kwietnia 2012 r. Z uwagi na wyznaczony na 24 kwietnia 2012 r. termin posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz upływający ustawowy termin orzeczenia przez organ nadzoru o nieważności uchwały, Kolegium orzekło jak w sentencji.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Urszulin prawo wniesienia skargi - za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymuje:

1. Rada Gminy Urszulin

2. Wójt Gminy Urszulin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama