reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/82/12 Rady Gminy Końskowola

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W celu wspierania osób szczególnie uzdolnionych sportowo oraz stworzenia zachęty i motywacji do osiągania przez nich jak najwyższych wyników sportowych, ustanawia się stypendia sportowe.

§ 2. Stypendia sportowe przyznawane są osobom fizycznym, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym we wszystkich dyscyplinach sportowych. Sportami o szczególnym znaczeniu dla gminy są dyscypliny sportowe: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, sporty walki, lekkoatletyka.

§ 3. 1. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:

1) osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,

2) jest mieszkańcem Gminy Końskowola.

2. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym przyjmuje się spełnienie przez osobę fizyczną indywidualnie bądź w grach zespołowych, co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

1) reprezentowanie Polski na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy i Świata, Uniwersjadzie,

2) uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,

3) udział w Mistrzostwach Polski organizowanych przez polskie związki sportowe,

4) uczestnictwo w reprezentacji Polski biorącej udział w eliminacjach do zawodów wymienionych w ust.2 pkt. 1.

5) udział w ligowym współzawodnictwie sportowym co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składają:

1) kluby i organizacje sportowe,

2) trenerzy,

3) osoby fizyczne, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek.

3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć sportowca.

4. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego składane są w Urzędzie Gminy Końskowola w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym stypendium ma być wypłacane. W roku 2012 termin składania wniosków upływa 1 czerwca.

5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

6. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni.

§ 5. 1. Stypendium przyznaje oraz pozbawia stypendium Wójt Gminy Końskowola.

2. Stypendium przyznaje Wójt określając wysokość i okres wypłacania.

3. Stypendium przyznawane jest z uwzględnieniem wyników sportowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,

4. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko raz tej samej osobie na okres nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego.

5. Złożone wnioski wraz z załącznikami pozostają w dokumentacji Urzędu Gminy Końskowola i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy.

§ 6. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie:

1) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

2) śmierci osoby ubiegającej się o stypendium,

3) nieuzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie stypendium, w terminie, o którym mowa w § 4 ust.6.

§ 7. 1. Wójt Gminy pozbawia stypendium, gdy osoba, której przyznano stypendium:

1) nie realizuje programu szkoleniowego,

2) odmówiła udziału w zawodach sportowych z nieuzasadnionych przyczyn,

3) została ukarana prawomocnie karą dyscyplinarną lub została skazana za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,

4) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraziła na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego,

5) utraciła zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego,

2. Utrata praw do pobierania stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1.

§ 8. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, będzie corocznie zabezpieczona w budżecie Gminy Końskowola. Przyznane stypendia nie podlegają waloryzacji i wypłacane są miesięcznie, do końca każdego miesiąca, na wskazany przez zawodnika indywidualny rachunek bankowy (w przypadku niepełnoletniego zawodnika na wskazany rachunek bankowy rodzica lub prawnego opiekuna).

2. Wysokość stypendium wynosi od 100 zł do 300 zł miesięcznie brutto.

§ 9. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Decyzję Wójta Gminy Końskowola w przedmiocie przyznania i pozbawiania wypłaty stypendium doręcza się wnioskodawcy w formie pisemnej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Końskowola.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama