reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Miejskiej w Zamościu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 20 ust.1, art. 27, art. 29, art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Zamościu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość" przyjętego uchwałą nr XV/232/99 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 20 grudnia 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami przyjętymi uchwałą nr XXVIII/136/04 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 27 grudnia 2004 r. oraz uchwałą nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 21 stycznia 2008 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość, przyjętego uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 160 poz. 2611 z dnia 29 września 2006 r., zmienionego uchwałą Nr XXII/203/2008 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 sierpnia 2008 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 118 poz. 2839 z dnia 05 listopada 2008 r., uchwałą nr XXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 stycznia 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 40 poz. 1015 z dnia 3 kwietnia 2009 r., uchwałą nr XXX/289/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 marca 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 71 poz. 1711 z dnia 12 czerwca 2009 r., uchwałą nr XXXIX/390/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 stycznia 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 45 poz. 966 z dnia 23 kwietnia 2010 r., uchwałą nr XLI/402/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 marca 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 75 poz. 1448 z dnia 6 lipca 2010 r., uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu nr XLVII/482/10 z dnia 25.10.2010 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 1, poz. 19 z dnia 11 stycznia 2011 r., uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu nr XLVII/483/10 z dnia 25.10.2010 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 1, poz. 20 z dnia 11 stycznia 2011 r., uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu nr VI/60/2011 z dnia 28 marca 2011 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 70 poz. 1372 z dnia 17 maja 2011 r., zwaną dalej zmianą planu.

3. Ustalenia niniejszej zmiany planu dotyczą następujących obszarów określonych w zał. nr 1 do Uchwały Nr XLIV/449/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2010 roku, w wyodrębnionej w granicach administracyjnych miasta jednostce strukturalnej nr 13 - Wschodnia Karolówka cz. Południowa.

§ 2. Integralną częścią planu jest:

1) rysunek planu w skali 1:2000, wykonany na urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość, przyjętego Uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany: Jednostka Strukturalna Planu nr 13 - Wschodnia Karolówka cz. Południowa:

1. §56 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Dla terenów z planowaną funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami 13.2MN, 13.2aMN, 13.3MN, 13.6MN, 13.11MN, 13.12MN, 13.14MN, 13.16MN, 13.26MN, 13.27MN, 13.28MN, 13.39MN, 13.40MN, 13.40aMN, 13.56MN, 13.57MN, 13.59MN, 13.60MN, 13.63MN, 13.64MN, 13.80MN, 13.83MN, 13.84MN, 13.85MN, 13.100MN, 13.104MN i 13.104aMN oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych symbolem 13.65MN+U, 13.68MN+U i 13.105MN+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej,

b) dopuszczenie utrzymania istniejących budynków mieszkalnych oraz ich modernizacji, na terenach objętych niniejszymi ustaleniami,

c) dopuszczenie wprowadzenia zabudowy usługowej na terenie oznaczonym symbolem 13.65MN+U, 13.68MN+U i 13.105MN+U ,

d) dopuszczenie budowy budynków gospodarczych, w tym garaży w skali i formie architektonicznej dopasowanej do rozwiązań zastosowanych w budynku mieszkalnym,

e) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni działki,

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego,

c) zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 2 przebiegów obowiązujących linii zabudowy;

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 200.00m 2 (na terenach mieszkaniowych z usługami)

c) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci od 30 do 45 0 ,

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00m,

e) ograniczenie ilości kondygnacji do dwóch kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją w dachu włącznie),

f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00m 2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, rozbudowywanych i budowanych) lub do 400.00m 2 na terenach mieszkalnych z usługami (liczonych łącznie dla budynków mieszkalnych i budynków usługowych),

g) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 20.00m,

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali usługowych do 30% powierzchni użytkowej i 50% na terenach mieszkalnych z usługami,

i) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

j) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz dopuszczenie stosowania elementów betonowych do ich budowy wyłącznie w formie słupów i podmurówek;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 2 przebiegów obowiązujących linii zabudowy;

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 200.00m 2 (na terenach mieszkaniowych z usługami),

c) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci w zakresie od 30 do 45 0 ,

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00m,

e) ograniczenie ilości kondygnacji do dwóch kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją w dachu włącznie),

f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00m 2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, rozbudowywanych i budowanych) lub do 400.00m 2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków usługowych),

g) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 15.00m,

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali usługowych do 30% powierzchni użytkowej na terenach zabudowy mieszkaniowej i 50% na terenach mieszkaniowych z usługami,

i) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych:

- dla pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

- dla użytkowników obiektów usługowych, przy zachowaniu minimalnego wskaźnika: 1 mp 40m 2 powierzchni użytkowej służącej prowadzeniu działalności,

j) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz dopuszczenie stosowania elementów betonowych do ich budowy wyłącznie w formie słupów i podmurówek;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej powierzchni działki 900.00m 2 i 1200.00m 2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej);

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie istniejącego tymczasowego wykorzystania terenu do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji ustalonej w planie.

2. w §56 po ust. 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: Dla terenu z planowaną funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolami 13.99MN - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem wprowadzenia nieuciążliwych usług rozumianych jako usługi nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej,

b) dopuszczenie utrzymania istniejących budynków mieszkalnych oraz ich modernizacji, na terenach objętych niniejszymi ustaleniami,

c) dopuszczenie budowy budynków gospodarczych, w tym garaży w skali i formie architektonicznej dopasowanej do rozwiązań zastosowanych w budynku mieszkalnym,

d) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni działki,

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego o niskim zasiarczeniu,

c) zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 2 przebiegów obowiązujących linii zabudowy;

b) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci od 30 do 45 0 ,

c) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00m,

d) ograniczenie ilości kondygnacji do dwóch kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją w dachu włącznie),

e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00m 2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, rozbudowywanych i budowanych),

f) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 20.00m,

g) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali usługowych do 30% powierzchni użytkowej,

h) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

i) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz dopuszczenie stosowania elementów betonowych do ich budowy wyłącznie w formie słupów i podmurówek;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej powierzchni działki 900.00m 2 ,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej);

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie istniejącego tymczasowego wykorzystania terenu do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji ustalonej w planie.

3. w §56 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: Dla terenu z planowaną funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 13.1MW+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej z usługami rozumianymi jako usługi nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej w formie zespołu budynków, nie tworzących ciągłej zabudowy na obrzeżu działki,

b) dopuszczenie wprowadzania nieuciążliwych usług w parterach,

c) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni działki,

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego o niskim zasiarczeniu;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 2 przebiegów linii zabudowy,

b) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci do 45 0 z możliwością zastosowania dachu mansardowego o nachyleniu połaci od 20° do 80°,

c) wysokość zabudowy od 10,00m do 13.00m, z uwzględnieniem jej obniżenia w kierunku północno-wschodnim,

d) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 70% powierzchni działki,

e) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych wg szacunkowego wskaźnika:

- 1 mp na mieszkanie,

- 1 mp 40m 2 powierzchni użytkowej służącej prowadzeniu działalności;

f) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz dopuszczenie stosowania elementów betonowych do ich budowy wyłącznie w formie słupów i podmurówek;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej powierzchni działki: 900.00m 2 ,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej);

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie istniejącego tymczasowego wykorzystania terenu do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji ustalonej w planie.

§ 4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, ustala się stawkę procentową w wysokości 10 %, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Wojciech Matwiejczuk


do uchwały Nr XVIII/182/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 kwietnia 2012r.
Zalacznik1.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag
Zalacznik2.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnychmiasta oraz zasadach ich finansowania
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Błaszkiewicz

Ekspert w zakresie VAT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama