reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Miejskiej w Zamościu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 20 ust.1, art. 27, art. 29, art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Zamościu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość" przyjętego uchwałą nr XV/232/99 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 20 grudnia 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami przyjętymi uchwałą nr XXVIII/136/04 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 27 grudnia 2004 r. oraz uchwałą nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 21 stycznia 2008 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość, przyjętego uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 160 poz. 2611 z dnia 29 września 2006 r., zmienionego uchwałą Nr XXII/203/2008 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 sierpnia 2008 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 118 poz. 2839 z dnia 05 listopada 2008 r., uchwałą nr XXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 stycznia 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 40 poz. 1015 z dnia 3 kwietnia 2009 r., uchwałą nr XXX/289/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 marca 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 71 poz. 1711 z dnia 12 czerwca 2009 r., uchwałą nr XXXIX/390/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 stycznia 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 45 poz. 966 z dnia 23 kwietnia 2010 r., uchwałą nr XLI/402/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 marca 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 75 poz. 1448 z dnia 6 lipca 2010 r., uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu nr XLVII/482/10 z dnia 25.10.2010 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 1, poz. 19 z dnia 11 stycznia 2011 r., uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu nr XLVII/483/10 z dnia 25.10.2010 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 1, poz. 20 z dnia 11 stycznia 2011 r., uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu nr VI/60/2011 z dnia 28 marca 2011 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 70 poz. 1372 z dnia 17 maja 2011 r., zwaną dalej zmianą planu.

3. Ustalenia niniejszej zmiany planu dotyczą następujących obszarów określonych w zał. nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 stycznia 2011 roku, w wyodrębnionej w granicach administracyjnych miasta jednostce strukturalnej nr 13 - Wschodnia Karolówka cz. Południowa.

§ 2. Integralną częścią planu jest:

1) rysunek planu w skali 1:2000, wykonany na urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość, przyjętego Uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany: Jednostka Strukturalna Planu nr 13 - Wschodnia Karolówka cz. Południowa:

1. §56 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Dla terenów z planowaną funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami 13.2MN, 13.2aMN, 13.3MN, 13.6MN, 13.11MN, 13.12MN, 13.14MN, 13.16MN, 13.26MN, 13.27MN, 13.28MN, 13.39MN, 13.40MN, 13.40aMN, 13.56MN, 13.57MN, 13.59MN, 13.60MN, 13.63MN, 13.64MN, 13.80MN, 13.83MN, 13.84MN, 13.85MN, 13.99MN, 13.99aMN oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych symbolem 13.65MN+U, 13.68MN+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej,

b) dopuszczenie utrzymania istniejących budynków mieszkalnych oraz ich modernizacji, na terenach objętych niniejszymi ustaleniami,

c) dopuszczenie wprowadzenia zabudowy usługowej na terenie oznaczonym symbolem 13.65MN+U, 13.68MN+U ,

d) dopuszczenie budowy budynków gospodarczych, w tym garaży w skali i formie architektonicznej dopasowanej do rozwiązań zastosowanych w budynku mieszkalnym,

e) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni działki,

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego,

c) zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 2 przebiegów obowiązujących linii zabudowy;

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 200.00m 2 (na terenach mieszkaniowych z usługami)

c) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci od 30 do 45 0 ,

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00m,

e) ograniczenie ilości kondygnacji do dwóch kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją w dachu włącznie),

f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00m 2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, rozbudowywanych i budowanych) lub do 400.00m 2 na terenach mieszkalnych z usługami (liczonych łącznie dla budynków mieszkalnych i budynków usługowych),

g) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 20.00m,

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali usługowych do 30% powierzchni użytkowej i 50% na terenach mieszkalnych z usługami,

i) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

j) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz dopuszczenie stosowania elementów betonowych do ich budowy wyłącznie w formie słupów i podmurówek;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 2 przebiegów obowiązujących linii zabudowy;

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 200.00m 2 (na terenach mieszkaniowych z usługami),

c) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci w zakresie od 30 do 45 0 ,

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00m,

e) ograniczenie ilości kondygnacji do dwóch kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją w dachu włącznie),

f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00m 2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, rozbudowywanych i budowanych) lub do 400.00m 2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków usługowych),

g) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 15.00m,

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali usługowych do 30% powierzchni użytkowej na terenach zabudowy mieszkaniowej i 50% na terenach mieszkaniowych z usługami,

i) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych:

- dla pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

- dla użytkowników obiektów usługowych, przy zachowaniu minimalnego wskaźnika: 1 mp 40m 2 powierzchni użytkowej służącej prowadzeniu działalności,

j) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz dopuszczenie stosowania elementów betonowych do ich budowy wyłącznie w formie słupów i podmurówek;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej powierzchni działki 900.00m 2 i 1200.00m 2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej);

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie istniejącego tymczasowego wykorzystania terenu do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji ustalonej w planie.

2. w §56 po ust. 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: Dla terenu z planowaną funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolami 13.104 MN oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych symbolem 13.105a MN+U i 13.105b MN+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem wprowadzenia nieuciążliwych usług rozumianych jako usługi nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rozumianymi jako usługi nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej,

b) dopuszczenie utrzymania istniejących budynków mieszkalnych oraz ich modernizacji, na terenach objętych niniejszymi ustaleniami,

c) dopuszczenie budowy budynków gospodarczych, w tym garaży w skali i formie architektonicznej dopasowanej do rozwiązań zastosowanych w budynku mieszkalnym,

d) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni działki,

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego o niskim zasiarczeniu,

c) zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 2 przebiegów obowiązujących linii zabudowy;

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 200.00m 2 (na terenach mieszkaniowych z usługami),

c) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci od 30 do 45 0 ,

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00m,

e) ograniczenie ilości kondygnacji do dwóch kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją w dachu włącznie),

f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00m 2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, rozbudowywanych i budowanych) lub do 400.00m 2 na terenach mieszkalnych z usługami (liczonych łącznie dla budynków mieszkalnych i budynków usługowych),

g) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 20.00m,

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali usługowych do 30% powierzchni użytkowej i 50% na terenach mieszkalnych z usługami,

i) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych:

- dla pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

- dla użytkowników obiektów usługowych, przy zachowaniu minimalnego wskaźnika: 1 mp 40m 2 powierzchni użytkowej służącej prowadzeniu działalności,

j) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz dopuszczenie stosowania elementów betonowych do ich budowy wyłącznie w formie słupów i podmurówek;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej powierzchni działki 900.00m 2 i 1200.00m 2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej);

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie istniejącego tymczasowego wykorzystania terenu do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji ustalonej w planie.

3. w §56 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: Dla terenów z planowaną funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 13.2MW+U, 13.3MW+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej z usługami rozumianymi jako usługi nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej w formie zespołu budynków, nie tworzących ciągłej zabudowy na obrzeżu działki,

b) dopuszczenie wprowadzania nieuciążliwych usług w parterach,

c) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni działki,

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego o niskim zasiarczeniu;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 2 przebiegów linii zabudowy,

b) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci do 45 o z możliwością zastosowania dachu mansardowego o nachyleniu połaci od 20 0 do 80 0 ,

c) ograniczenie wysokości zabudowy do 15.00m, na terenie oznaczonym symbolem 13.2MW+U ,

d) wysokość zabudowy od 10,00m do 13.00m, z uwzględnieniem jej obniżenia w kierunku północno-wschodnim na terenie oznaczonym symbolem 13.3MW+U ,

e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 70% powierzchni działki, na terenie oznaczonym symbolem 13.3MW+U , 13.2 MW+U ,

f) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych wg szacunkowego wskaźnika:

- 1 mp na mieszkanie,

- 1 mp 40m 2 powierzchni użytkowej służącej prowadzeniu działalności;

g) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz dopuszczenie stosowania elementów betonowych do ich budowy wyłącznie w formie słupów i podmurówek;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej powierzchni działki: 900.00m 2 ,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej);

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie istniejącego tymczasowego wykorzystania terenu do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji ustalonej w planie.

4. w §58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Dla terenów z planowaną funkcją podstawową terenów zieleni urządzonej niskiej i usług sportu, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami 13.23cZPn+US, 13.82ZPn+US, 13.102ZPn+US - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej niskiej i usług sportu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakaz wprowadzenia stałych form użytkowania rekreacyjnego i sportowego terenu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) dopuszczenie wprowadzenia komponowanych zespołów zieleni niskiej,

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% powierzchni;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy;

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie istniejącego tymczasowego wykorzystania terenu do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji ustalonej w planie.

§ 4. Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej - w wysokości 10 %,

2) dla pozostałych terenów - w wysokości 5%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Wojciech Matwiejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/183/2012
Rady Miejskiej w Zamościu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag
Zalacznik2.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zamość, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama