| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Mircze

z dnia 4 lipca 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Mircze uchwala, co następuje:

§ 1.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu.

§ 2.

1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 20 zł.

2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się na kwotę 20 zł.

§ 3.

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane i realizowane nieodpłatnie lub za odpłatnością.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, jeżeli ich dochód nie przekracza kwot określonych w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Osoby, których dochód jest wyższy niż określony w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu osoby lub osoby w rodzinie na zasadach określonych w poniższej tabeli

Dochód osoby lub osoby w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Odpłatnośc za 1 godzinę w

Odpłatnośc za 1 godzinę w

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

100% włączenie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101-175%

3

3

5

5

176-225%

4

4

6

6

226 -250%

5

5

7

7

251-300%

8

8

10

10

301-400%

17

17

18

18

Powyżej 401%

20

20

20

20

§ 4.

Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za usługi istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z ustalonej odpłatności:

1. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:

1) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo - wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, rodzinie zastępczej - po przedstawieniu dowodu wpłaty;

2) konieczności korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna jest obłożnie chora.

2. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:

1) ponoszenia udokumentowanych wydatków (faktura lub rachunek imienny) na leki i leczenie stanowiących ponad 40% dochodu netto osoby lub osoby w rodzinie korzystającej z usług;

2) udokumentowanego zdarzenia losowego.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie może być dłuższe niż 3 miesiące w roku.

§ 5.

Należność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze osoby zobowiązane uiszczają na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirczu do dnia 10-go następnego miesiąca po wykonaniu usługi - za miesiąc poprzedni.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mircze.

§ 7.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Mircze Nr XII/65/07 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, ustalania odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 8.

Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Mircze Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Mircze z dnia 21 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Marta Małyszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »