| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Mircze

z dnia 4 lipca 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Mircze uchwala, co następuje:

§ 1.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu.

§ 2.

1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 20 zł.

2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się na kwotę 20 zł.

§ 3.

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane i realizowane nieodpłatnie lub za odpłatnością.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, jeżeli ich dochód nie przekracza kwot określonych w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Osoby, których dochód jest wyższy niż określony w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu osoby lub osoby w rodzinie na zasadach określonych w poniższej tabeli

Dochód osoby lub osoby w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Odpłatnośc za 1 godzinę w

Odpłatnośc za 1 godzinę w

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

100% włączenie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101-175%

3

3

5

5

176-225%

4

4

6

6

226 -250%

5

5

7

7

251-300%

8

8

10

10

301-400%

17

17

18

18

Powyżej 401%

20

20

20

20

§ 4.

Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za usługi istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z ustalonej odpłatności:

1. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:

1) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo - wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, rodzinie zastępczej - po przedstawieniu dowodu wpłaty;

2) konieczności korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna jest obłożnie chora.

2. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:

1) ponoszenia udokumentowanych wydatków (faktura lub rachunek imienny) na leki i leczenie stanowiących ponad 40% dochodu netto osoby lub osoby w rodzinie korzystającej z usług;

2) udokumentowanego zdarzenia losowego.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie może być dłuższe niż 3 miesiące w roku.

§ 5.

Należność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze osoby zobowiązane uiszczają na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirczu do dnia 10-go następnego miesiąca po wykonaniu usługi - za miesiąc poprzedni.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mircze.

§ 7.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Mircze Nr XII/65/07 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, ustalania odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 8.

Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Mircze Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Mircze z dnia 21 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Marta Małyszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »