reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/130/12 Rady Gminy Puchaczów

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/125/08 Rady Gminy Puchaczów z dnia 9 grudnia 2008r w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopnia awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Puchaczów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i 2 oraz art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) w związku z art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006. Nr 97 poz. 674 z póz. zm.) - Rada Gminy Puchaczów uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Puchaczów stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały NR XXVIII/125/08 Rady Gminy Puchaczów z dnia 9 grudnia 2008r w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopnia awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Puchaczów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Puchaczów przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Nauczycielowi, o którym mowa w § 1, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości zależnej od liczby członków rodziny i wypłacany jest co miesiąc w wysokości:

1) dla 4 i więcej osób w rodzinie - 30,00 zł.

2) dla 1 do 3 osób w rodzinie - 20,00 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) dzieci nauczyciela i jego małżonka do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci, będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek mieszkaniowy.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 1 nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a jeżeli dyrektor szkoły otrzymuje dodatek mieszkaniowy - Wójta Gminy.

4) w § 6 lit. a skreśla się wyrazy: "(obowiązywania umowy o pracę)"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puchaczów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Puchaczów


Urszula Hucz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama