reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Serokomla

z dnia 10 maja 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Kozarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2012
Rady Gminy Serokomla
z dnia 10 maja 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2012 rok

Niniejszy program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów w tym wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

I. Cele programu.

§ 1. 1. Celem niniejszego programu jest:

1) zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt oraz opieka nad nimi,

2) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów,

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

5) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,

6) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

II. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 2. Zwierzęta bezdomne będą miały zapewnione schronienie w schronisku dla zwierząt "Nowodwór" koło Lubartowa.

III. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie realizowana poprzez:

1) ustalanie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,

3) zapewnianie ich dokarmiania oraz zapewnianie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,

4) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia w szczególności
w okresie zimowym.

IV. Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 4. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Zgłoszenia może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie zagrożenia zdrowia lub życia, w dowolnej formie ( telefonicznie, ustnie, pisemnie ) do Urzędu Gminy w Serokomli.

3. Odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

6. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.

7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.

V. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

§ 5. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów
z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

VI. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 6. 1. Zwierzęta przebywające w Schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają poddane zabiegom lekarsko-weterynaryjnym zgodnie z Regulaminem schroniska
i następnie mogą być przeznaczone do adopcji.

2. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości z adresem zameldowania, po podpisaniu umowy adopcyjnej.

3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:

1) podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy (ogłoszenia, na stronie internetowej gminy),

3) organizacje społeczne działające na terenie gminy poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt .

VII. Usypianie ślepych miotów.

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów dokonywane jest w schronisku przez lekarza weterynarii.

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

VIII Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym.

§ 8. 1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, będą przetrzymywane tymczasowo w gospodarstwie będącym własnością Pana Andrzeja Kociel położonym w Serokomli przy ul. Dziesięciozagony 6 .

2. Równocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

IX. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane będzie przez Gminę poprzez zlecenie opieki
lekarzowi weterynarii mającemu możliwość świadczenia usług całodobowo.

X. Edukacja mieszkańców Gminy Serokomla w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 10. 1. Gmina w ramach niniejszego Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu poniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt.

2. Działania edukacyjne będą prowadzone poprzez:

1) zachęcanie nauczycieli szkół i przedszkoli do włączania do programów nauczania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz opieką nad nimi,

2) organizowanie pogadanek, konkursów, prelekcji itp. dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy przy współudziale policji, nadleśnictwa, kół łowieckich na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia.

XI. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposobie wydatkowania.

§ 11. 1. Na realizację zadań w 2012r. Gmina Serokomla przeznaczyła środki w wysokości

5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Środki wydatkowane będą zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama