reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/126/12 Rady Miejskiej we Frampolu

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź.zm) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1586 z póź zm.) rada Miejska we Frampolu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją" na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej "pracami", przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Frampol mogą być udzielone dotacje na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków jeżeli zabytek spełnia łącznie następujące kryteria:

1) znajduje się na stałe na terenie Gminy Frampol,

2) stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac,

3) dostępny jest dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

4) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców gminy Frampol.

2. Dotacja na prace przy zabytku może być udzielona na prace wyszczególnione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które:

1) zostaną przeprowadzone w roku w którym dotacja ma być udzielona,

2) rozpoczęto w roku w którym złożono wniosek o udzielenie dotacji i będą kontynuowane w roku następnym.

§ 3. 1. Dotacja z budżetu Gminy Frampol na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości 50 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty przy zabytku.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku gdy beneficjent na prace przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Frampol wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

§ 4. 1. O dotacje może się ubiegać, każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego wpisanego do rejestru zabytków.

2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac przy więcej niż jednym zabytku.

3. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

§ 5. 1. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

1) kosztorys inwestorski przewidywanych prac,

2) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

3) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

4) pozwolenie na budowę, jeśli prace wymagają takiego pozwolenia.

§ 6. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę pisemnego wniosku do Burmistrza Frampola, który następnie przekazuje wniosek do zaopiniowania komisji budżetowej.

§ 7. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska we Frampolu w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2) prace przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację,

3) wysokość kwoty dotacji.

2. Przekazanie dotacji na wykonanie prac, na wydzielony rachunek bankowy wnioskodawcy, następuje w terminach określonych w umowie o udzielenie dotacji.

3. Burmistrz Frampola ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji finansowanych dotacją prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

4. Rozliczenie następuje poprzez złożenie do Burmistrza Frampola sprawozdania z wykonania prac przy zabytku, na który przyznano dotacje w sposób i terminie określonym w umowie.

5. Sprawozdanie winno zawierać:

1) opis zrealizowanych prac,

2) koszt całkowity prac w tym nakłady pokryte z innych źródeł,

3) protokół z odbioru przeprowadzonych prac podpisany przez osoby posiadające kwalifikacje do odbioru prac,

4) kserokopie faktur, rachunków wraz z dowodami uiszczenia wynikających z nich należności.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVIII/117/12 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 20 kwietnia 2012 r.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały Nr XX/126/12
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do uchwały Nr XX/126/12

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Marczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama