reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

z dnia 10 lipca 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz w związku z uchwałą Nr LVII/384/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec, po stwierdzeniu zgodności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwierzyniec" uchwalonego przez Radę Miejską w Zwierzyńcu uchwałą Nr LI/288/97 z dnia 17 grudnia 1997r. ze zmianami,

Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec, uchwalonego uchwałą Nr XIII/70/07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 166, poz. 2955) ze zmianami wynikającymi z:

1) uchwały Nr XVI/81/07 z dnia 26 lipca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 166, poz. 2956),

2) uchwały Nr XXXIX/242/09 z dnia 22 stycznia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 40, poz. 1017),

2. Zmiana planu polega na korekcie przebiegu układu komunikacyjnego - likwidacji drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW w część terenu oznaczonego symbolem A33-MN.

§ 2. Sposób zmian, o których mowa w § 1 pkt. 2 jest przedstawiony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, według oznaczeń zmiany planu.

§ 3. 1. Integralną częścią zmiany planu wymienionego w § 1 jest część graficzna w skali 1:1000, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się jednorazową opłatę na rzecz miasta od wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem wejścia w życie niniejszej zmiany planu dla terenów zabudowy mieszkaniowej - 10 %.

§ 5. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca;

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Budzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/228/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 10 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/228/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 10 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/228/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 10 lipca 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w celu określenia sposobów zagospodarowania i zabudowy Rada Miejska w Zwierzyńcu na wniosek właścicieli gruntów podjęła uchwałę Nr LVII/384/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec.

Przedmiotowa zmiana ma charakter "kosmetyki planistycznej" polegającej na likwidacji drogi oznaczonej w obowiązującym planie symbolem KDW na części wydzielenia oznaczonego symbolem A33-MN obejmującego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wyodrębniono drogę wewnętrzną, która miała zapewniać dojazd do działek położonych na wschodzie od działek nr 215/1 i 215/2. Droga wewnętrzna nie jest drogą publiczną w rozumieniu obowiązującego prawa do chwili jej przewłaszczenia na podmioty, którym zapewniają dojazd. Jednocześnie działki sąsiednie posiadają zagwarantowany dojazd od ul. Biłgorajskiej. Likwidacja drogi wewnętrznej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec stanowi element urbanistyczny o "kosmetycznym" znaczeniu ale istotny z punktu widzenia interesu osób trzecich.

Niewielka w aspekcie urbanistycznym zmiana planu uwzględnia i zachowuje dotychczasowe funkcje terenu, zaś w strukturze przeznaczenia tej strefy zwiększa w niewielkim zakresie tereny możliwe do zabudowy; jako rozwiązania niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju zabudowy na działkach nr 215/1 i 215/2 mogą się odbywać w tym miejscu tylko w oparciu o takie korekty ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Procedura formalnoprawna została przeprowadzona, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Uchwalony przez Radę Miejską w Zwierzyńcu dokument planistyczny został poddany procedurze uspołecznienia wg reguł zawartych w przywoływanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, wprowadziła nowe unormowania w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama