Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Biszcza

z dnia 6 lipca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Biszcza na okręgi wyborcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy /Dz.U. Nr 21 poz. 112 późn. zm./ w związku z art.13 Ustawy z dnia 05 marca 2011 roku- przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy/ Dz. U. Nr 21 poz.113 z późn. zm./ na wniosek Wójta Gminy - uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Biszcza na okręgi wyborcze zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Biszcza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/96/2012
Rady Gminy Biszcza
z dnia 6 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Przewodniczący Rady Gminy


Genowefa Górna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe