reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Tarnawatka

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.), w związku z art. 17 oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z 2009 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/107/2012 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad pomocy w formie usług opiekuńczych, czynności wchodzących w zakres usług, ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad i trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Najda


Uzasadnienie

Problemy osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych i niepełnosprawnych o niskim statusie ekonomicznym, wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu, to jedna z wielu kwestii społecznych wymagających działań wspierających ze strony służb społecznych. Zgodnie z art. 17, ust. 1, pkt 11 ustawy o pomocy społecznej organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Odnosząc się do potrzeb osób i rodzin w powyższym zakresie, Gmina Tarnawatka realizuje zadania świadczenia usług opiekuńczych w środowiskach, które wymagają tego wsparcia. Znając jednak sytuację ekonomiczną osób korzystających z usług opiekuńczych oraz ich realne potrzeby w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych, w odniesieniu do wzrastających cen żywności, leków i innych podstawowych kosztów utrzymania, należy stwierdzić, że osoby o niskim statusie ekonomicznym nie radzą sobie z organizacją budżetu domowego. W myśl art. 50 ustawy o pomocy społecznej w kompetencji Rady Gminy jest podejmowanie uchwały w kwestii szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat. Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur w wielu przypadkach spowodowała, że odpłatność za usługi według dotychczas obowiązującej tabeli odpłatności wzrosła o 100 %. W związku z tym osoby korzystające z usług opiekuńczych zwracają się z prośbą o zwolnienie bądź obniżenie naliczonej w decyzjach odpłatności. Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Gminy zawierała bardzo wąski zakres możliwości częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia kosztów. Obecnie przedkładany projekt rozszerza te możliwości dając delegację kierownikowi GOPS do podejmowania takich decyzji. Ponadto modyfikacja tabeli odpłatności pozwoli na utrzymanie odpłatności na dotychczasowym poziomie, bądź niewielki wzrost odpłatności nie powodujący jednak znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej osób korzystających z usług opiekuńczych.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/113/2012
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 1. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych może być przyznana osobom wymienionym w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie i na zasadach określonych w art. 106 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Ustala się stawkę odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych - bez względu na dzień tygodnia - na kwotę 7 zł (siedem złotych), natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych - na kwotę 20 zł (dwadzieścia złotych).

§ 4. Określa się wysokość odpłatności, którą uiszcza świadczeniobiorca w wartościach procentowych od wielkości posiadanych dochodów na osobę, bądź na członka rodziny według kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z poniższą tabelą.

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej lub pracownika socjalnego, osoba korzystająca z usług może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności, szczególnie ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, wszelkiego typu placówkach opiekuńczych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

2) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych;

3) udokumentowaną, szczególnie trudną sytuację, powodującą że kwota pozostająca do dyspozycji świadczeniobiorcy nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego;

4) zdarzenie losowe.

§ 7. Opłata za usługi wnoszona jest na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce do dnia 5 każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty.

§ 8. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze.

2. Kryteria dochodowe określone w ustawie:

1) dla osoby samotnej 477 zł;

2) dla osoby w rodzinie 351 zł.

Dochód na osobę w % wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % w zależności od dochodu ustalona od ceny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych

Osoby samotnej

Osoby w rodzinie

do 100 % kryterium

477 zł nieodpłatnie

351 zł nieodpłatnie

powyżej 100 % - 150 %

10%

15 %

powyżej 150% - 200 %

15%

20%

powyżej 200% - 250 %

20%

25%

powyżej 250% - 270 %

30%

35%

powyżej 270 % - 290 %

40%

45%

powyżej 290 % - 310 %

50%

55%

powyżej 310 % - 330 %

65%

70%

powyżej 330 % - 350 %

80%

85%

powyżej 350 %

100%

100%

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Najda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama