reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/177/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póżn. zm.) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 327.500 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) i zmniejsza się kwotę 327.500 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 86.281.306 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześć złotych) z tego wydatki bieżące 45.997.135 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych) i wydatki majątkowe 40.284.171 (słownie: czterdzieści milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych),

w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 5.231.773 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote),

2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 140.000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych),

3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), w tym określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, budżetu miasta, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych w kwocie 25.157.109 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięć złotych),

5) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 784.419 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewiętnaście złotych),

6) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 243.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych),

7) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

8) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalone w § 10 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta zwiększa się o kwotę 327.500 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 5.348.949 (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych),

a załącznik Nr 7 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski


Mirosław Fus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/177/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 17 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/177/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 17 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dotacji z budżetu miasta na 2012 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama