reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Susiec

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz.159l, z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być realizowane nieodpłatnie lub za odpłatnością

2. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie na zasadach określonych w poniższej tabeli.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

% KRYTERIUM DOCHODOWEGO OKREŚLONEGO W ART. 8 UST. 1 PKT 1 I 2 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % LICZONA OD KOSZTU USŁUGI ZA 1GODZINĘ DLA:

OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

OSOBY W RODZINIE

do 100%

NIEODPŁATNIE

NIEODPŁATNIE

powyżej 100% do 150%

24%

26%

powyżej 150% do 200%

26%

28%

powyżej 200% do 250%

34%

36%

powyżej 250% do 300%

45%

47%

powyżej 300% do 350%

60%

65%

powyżej 350% do 400%

65%

70%

powyżej 400% do 500%

100%

100%

3. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art.8, ust. l ustawy o pomocy społecznej, są całkowicie zwolnione od opłat za te usługi.

§ 4. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 12 zł..

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 12 zł.

§ 5. Do ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyjmuje się faktycznie wykonaną ilość godzin usług opiekuńczych w danym miesiącu u świadczeniobiorcy.

§ 6. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych określa się na podstawie kosztu jednej godziny pomnożonego przez wskaźnik procentowy, wynikający z tabeli odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Suścu w rozliczeniach miesięcznych, w terminach określonych w decyzji administracyjnej przyznającej usługę.

§ 8. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana może być zwolniona częściowo lub całkowicie z ustalonej odpłatności.

§ 9. 1. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności może przysługiwać w przypadku:

1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługę;

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej lub innej - po przedstawieniu dowodu wpłaty;

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest obłożnie chora.

2. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności może przysługiwać w przypadku: ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie, stanowiących ponad 30% dochodu netto osoby lub rodziny korzystającej z usług;

1) udokumentowanego zdarzenia losowego;

2) udokumentowanego stosowania specjalistycznej diety;

3) udokumentowanego zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

§ 10. Traci moc uchwała Nr XVI/100/2005 Rady Gminy Susiec z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat ,jak również trybu ich pobierania

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Susiec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

V-ce Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Witkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama