reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/ 110 /12 Rady Gminy Terespol

z dnia 23 lipca 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących energię słoneczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 400 a ust. 1 pkt 22 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), mając na uwadze ograniczenie emisji substancji powstających w procesach spalania paliw kopalnianych w Gminie Terespol - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinanasowanie przedsięwzięcia zakupu i montażu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Terespol, obejmujące:

1) kryteria wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania;

2) tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

Kryteria wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania

§ 2. 1. Na wspieranie przedsięwzięć o których mowa w § 1, udzielać się będzie z budżetu gminy dotacji celowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 udzielana będzie w wysokości do 70 % kosztów przedsięwzięcia z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wysokość dotacji nie może jednak przekroczyć kwoty:

1) 2 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego;

2) 1 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych.

4. Dotowane będą przedsięwzięcia zakupu i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych zamieszkałych.

5. Łączna kwota dotacji udzielonych ze srodków publicznych nie może przekroczyć wysokości 100 % nakładów finansowych na wykonanie przedsięwzięcia.

§ 3. 1. O dofinansowanie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych mogą ubiegać się:

1) osoby fizyczne;

2) wspólnoty mieszkaniowe.

2. Dotacja może być przyznana właścicielowi nieruchomości lub wspólnocie mieszkaniowej, jeżeli spełnia warunki określone w § 2 oraz przedsięwzięcie zostało zrealizowane wraz z osiągnięciem efektu ekologicznego z zastrzeżeniem ust.3.

3. Dotacja nie może być przyznana jeżeli wniosek na jej udzielenie został złożony po upływie 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury za wykonanie lub sprzedaż kolektora słonecznego.

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

§ 4. 1. Ubiegający się o udzielenie dotacji, w celu zawarcia umowy o dotację, składa pisemny wniosek zawierający:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL lub siedziba, NIP wspólnoty mieszkaniowej;

2) oznaczenie i położenie nieruchomości;

3) szacunkowy koszt przedsięwzięcia w zł;

4) termin realizacji przedsięwzięcia;

5) źródła finansowania;

6) odpisy/kopie umów na odbiór odpadów;

7) telefon/fax/e-mail do kontaktu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 należy dołączyć oświadczenie:

1) o prawie do dysponowania nieruchomością;

2) o przeznaczeniu przedsięwzięcia wyłącznie na cele bytowe.

3. Wnioski zainteresowani składają do Wójta Gminy do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego. Wójt Gminy podpisuje umowy w roku udzielenia dotacji.

4. W przypadku pozytywnej kwalifikacji wniosku (wg kolejności wpływu), wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy.

§ 5. Dotacje udzielane będą w danym roku kalendarzowym do wysokości środków zgromadzonych w budżecie gminy, w tym stanowiących wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

§ 6. 1. Umowa o przyznanie dotacji powinna określać:

1) biorącego dotację: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub siedziba, NIP wspólnoty mieszkaniowej;

2) opis przedsięwzięcia, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin wykonania tego przedsięwzięcia;

3) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;

4) sposób refundacji;

5) przypadki zwrotu dotacji;

6) zobowiązanie biorącego dotację do zwrotu dotacji;

7) zasady i tryb zwrotu dotacji, o których mowa w przepisie art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

2. Dotacja wypłacana będzie wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym podpisano umowę.

§ 7. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zainteresowany występuje do Wójta Gminy z wnioskiem o wypłatę dotacji (refundacji), który powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub siedziba, NIP wspólnoty mieszkaniowej;

2) datę i nr umowy o dotację;

3) odpis/kopię zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, zrealizowanego przedsięwzięcia w przypadku wymaganym przepisami ustawy Prawo budowlane;

4) faktury/rachunki dokumentujące poniesione wydatki w celu realizacji inwestycji;

5) odpis/kopia protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia;

6) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia którego dotyczy refundacja;

7) wskazanie trybu płatności zgodnie z umową.

2. Wójt przed wypłatą dotacji dokonuje kontroli prawidłowej realizacji inwestycji.

3. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Wójta. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

4. Wójt odmawia wypłaty dotacji w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia. Odmowa jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy, z dniem doręczenia pisma w tej sprawie.

§ 8. W 2012 roku zainteresowani składają wnioski w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Romaniuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama