Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/67/12 Rady Gminy Jarczowie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/54/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 zmienianej uchwały:

zmniejsza się kwotę planowanych dochodów 11 534 897,00zł o kwotę 958 630,00zł do kwoty 10 576 267,00zł; w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 9 316 396,00zł o kwotę 77 631,00zł do kwoty 9 238 765,00zł,

- zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 2 218 501,00zł o kwotę 880 999,00zł do kwoty 1 337 502,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zmienianej uchwały:

zmniejsza się kwotę planowanych wydatków 12 541 529,00zł o kwotę 1 518 344,00zł do kwoty 11 023 185,00zł; w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 8 490 311,00zł o kwotę 35 000,00zł do kwoty 8 525 311,00zł,

- zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 4 051 218,00zł o kwotę 1 553 344,00zł do kwoty 2 497 874,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: " Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 446 918,00zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3".

4. Paragraf 4 pkt 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: " Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 848 518,00zł"

5. Załącznik Nr 4 zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: " Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 171 118,00 zł."

7. Paragraf 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 322 600,00zł, w tym w kwocie 922 600,00zł pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/12
Rady Gminy Jarczowie
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/12
Rady Gminy Jarczowie
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/67/12
Rady Gminy Jarczowie
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/67/12
Rady Gminy Jarczowie
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Kowalski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe