Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/93/2012 Rady Gminy Konstantynów

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konstantynów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 , poz. 1002, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Koła Łowieckiego "DARZBÓR" Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konstantynów , stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konstantynów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/87 /12 Rady Gminy Konstantynów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konstantynów na rok 2012

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XII/93/2012
Rady Gminy Konstantynów
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konstantynów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Konstantynów co do których nie można ustalić właścicieli.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. Miejsce dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstantynów zapewnia Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "AZYL" prowadzące Schronisko dla Zwierząt w Białej Podlaskiej ul. Olszowa 4.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 3. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie gmina realizuje poprzez:

1) organizowanie wyłapywania bezdomnych kotów;

2) sterylizację, kastrację oraz szczepienia na podstawie zawartej z lekarzem weterynarii umowy;

3) dokarmianie kotów w sytuacjach, gdy brak dokarmiania może spowodować poważne skutki dla ich zdrowia i życia.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Konstantynów wykonuje Schronisko dla Zwierząt w Białej Podlaskiej ul. Olszowa 4 , prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt " AZYL " .

2. Zleceniobiorca zapewnia odłowionym zwierzętom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne i opiekę weterynaryjną.

3. Odławianie odbywa się na wniosek sołtysa lub mieszkańców po uprzednim ustaleniu takiej konieczności przez pracownika Urzędu w terminie dwóch dni od dnia otrzymania zgłoszenia ( pisemnego lub telefonicznego)

4. Zwierzęta mogą zostać zwrócone właścicielom po udokumentowaniu praw właścicielskich oraz po uiszczeniu opłaty poniesionej z tytułu odłowienia i przetrzymywania zwierzęcia.

Rozdział 5.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację

§ 5. 1. Przewiezione z terenu Gminy Konstantynów do schroniska dla zwierząt bezdomne zwierzęta poddawane są obowiązkowej sterylizacji.

2. Zabiegi sterylizacji przeprowadzane są w schronisku dla zwierząt przez lekarza weterynarii zapewniającego przebywającym w schronisku zwierzętom opiekę weterynaryjną.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest dokonywane przez schronisko, o którym mowa w § 2, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych domowych

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych realizowane jest wyłącznie przez lekarza weterynarii , z którym została zawarta umowa ( poprzez jednorazowe zlecenie)

2. Usypianiu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 8. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich zawarte zostało przez gminę porozumienia z Panem Janem Hołubem , właścicielem gospodarstwa Komarno 61.

2. Przekazanie zwierząt gospodarskich do wskazanego gospodarstwa rolnego zostanie poprzedzone wzajemnym porozumieniem pomiędzy Gminą a rolnikiem w sprawie poniesienia kosztów związanych z przetrzymywaniem zwierząt gospodarskich.

3. W przypadku wyjaśnienia okoliczności przyczyny umieszczenia zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie ustalony właściciel niniejszego zwierzęcia lub koszty zostaną pokryte z uzyskanych dochodów ze sprzedaży zwierząt.

Rozdział 9.
Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

§ 9. 1. Gmina zapewnia opiekę weterynaryjną rannym zwierzętom szczególnie w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, a także w przypadkach uzasadnionych względami humanitarnymi, koniecznością sanitarną lub nadmierną agresywnością powodującą zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

2. Opiekę sprawuje Gabinet Weterynaryjny Stefana Niczyporuka zlokalizowany w Konstantynowie, ul. Kościuszki 2 na podstawie zawartej umowy.

3. W sytuacjach wskazanych w ustawie możliwe jest uśmiercenie zwierzęcia bezdomnego.

Rozdział 10.
Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt

§ 10. Edukacja w zakresie humanitarnego traktowani zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności odbywa się poprzez:

1) włączenie nauczycieli do propagowania treści programowych z zakresu ochrony środowiska , w tym zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami oraz promowaniu prawidłowych postaw zachowania się w stosunku do zwierząt .

2) prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt przez rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na zebraniach wiejskich.

Rozdział 11.
Finansowanie programu

§ 11. 1. W budżecie Gminy Konstantynów zapewnia się środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu na rok 2012 w wysokości 7. 000,00 zł

2. Środki finansowe będą rozdysponowane na zapewnienie:

1) opieki bezdomnym zwierzętom - 5.800,00 zł

2) opieki weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach drogowych oraz utylizacja zwierząt zabitych w wypadkach - 1.200,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe