Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Kamionka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 60, poz.372, Nr 78, poz.513)

zarządza się co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Kamionka (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego Nr 196, poz.3014).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamionka.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie


Konrad Saweczko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe