| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

z dnia 16 stycznia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 94, art. 212 ust.2, art.239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ,art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 13 312 003,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11 835 503,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 476 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 866 678,00 zł ,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42 000,00 zł

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 000,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 14 677 814,00 zł , z tego wydatki bieżące w kwocie 11 041 509,00 zł i wydatki majątkowe 3 636 305,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 866 678,00 zł

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 38 500,00 zł

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 500,00 zł

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 9 000,00 zł

§ 4. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1365 811 ,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3

§ 5. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 114 000,00 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżet gminy w kwocie 748 189,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 90 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 34 500,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 29 500,00 zł

b) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 5 000,00 zł

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 8. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6

3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 181 964 ,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 181 964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4 614 000,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 144 189,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 20 000,00 zł .

§ 13. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 500 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Określa się kwotę do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5 500 000,00 z ł

§ 14. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 15. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady


Miroslaw Maziarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki inwestycyjne gminy realizowane w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy finansowane z udzialem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Budżet rachunku dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2012 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Objaśnienia do budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2012 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »