| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/220/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

z dnia 10 lipca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/146/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 - wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 26.580.196,73 zł, z tego: dochody bieżące 18.099.280,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.480.916,01 zł, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.305.342,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.729,80 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł", Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 22.957.032,78 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.853.789,69 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 5.103.243,09 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.305.342,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 113.019,37 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 126.700,00 zł

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.300,00 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł". Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 5. otrzymuje brzmienie: "W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 24.403,26 zł

2) celową w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł"

4. § 6. otrzymuje brzmienie: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu" określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 7 otrzymuje brzmienie: "Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały".

6. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.540.349,94 zł, w tym: dotacja z budżetu gminy w kwocie 162.799,94 zł oraz plan kosztów w kwocie 2.529.359,94 zł", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 180.140,00 zł oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 180.140,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Budzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/220/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 10 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/220/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 10 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/220/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 10 lipca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/220/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 10 lipca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/220/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 10 lipca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/220/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 10 lipca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/220/12
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 10 lipca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »